treść strony

Raport końcowy

Do złożenia raportu końcowego zobowiązany jest każdy beneficjent. Raport końcowy traktowany jest jako wniosek o płatność końcową. Zgodnie z zapisami umowy raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 60 dni od daty zakończenia projektu. Raport końcowy składa się w wersji elektronicznej, za pośrednictwem systemu Mobility Tool+, w zakładce Raporty.

Przed przystąpieniem do składania raportu zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją wideo:

Obowiązkowym załącznikiem do raportu końcowego jest Oświadczenie (Declaration of Honour). Formularz Oświadczenia jest dostępny w systemie Mobility Tool+ po wypełnieniu całego raportu i zapoczątkowaniu procesu jego składania (3 minuta 49 sekunda instrukcji wideo).

Uwaga

W przypadku, gdy płatność końcowa ma być dokonana na inny numer rachunku bankowego beneficjenta niż ten określony w umowie, fakt ten należy zgłosić Narodowej Agencji, najpóźniej w dniu złożenia raportu końcowego.

Ocena raportu końcowego

Proces oceny raportu końcowego przeprowadzany przez Narodową Agencję obejmuje następujące etapy:

  • Ocena formalna
  • Walidacja mobilności (w przypadku projektów Akcji 1. i 3.)
  • Ocena jakościowa
  • Analiza finansowa

Zasady dotyczące kryteriów oceny raportów końcowych oraz kwalifikowalności kosztów są opisane w Załączniku III do umowy finansowej między beneficjentem a Narodową Agencją.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+

Elementem raportowania zrealizowanych działań jest zamieszczenie rezultatów projektów na Platformie Rezultatów Programu Erasmus+. Jest to obowiązkowe w przypadku beneficjentów Akcji 2. w każdym sektorze programu Erasmus+ i stanowi warunek rozliczenia projektu. Beneficjenci realizujący projekty w ramach Akcji 1. i Akcji 3. nie mają takiego obowiązku, ale są zachęcani do publikacji rezultatów swoich projektów. Dzięki temu zapewniają im większą widoczność i mogą skuteczniej je promować.

Zobacz więcej informacji na temat Platformy Rezultatów