Składanie raportów indywidualnych przez uczestników mobilności w Akcji 1

treść strony

Składanie raportów indywidualnych przez uczestników mobilności w Akcji 1

Do złożenia raportu indywidualnego zobowiązany jest każdy uczestnik mobilności (z wyjątkiem uczestników Wymian Młodzieżowych). Zgodnie z zapisami umowy, którą organizacja wysyłająca musi zawrzeć z każdym uczestnikiem, raport należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania do złożenia raportu. W przypadku sektora Młodzież umowa nie jest wymagana.

Aby było możliwe złożenie raportu przez uczestnika, osoba wyznaczona przez beneficjenta do rejestrowania danych w systemie Mobility Tool+, powinna najpierw zarejestrować mobilność (patrz: podstrona Rejestrowanie mobilności i uzupełnianie pozostałych danych). Wskazane jest, aby dane mobilności były wprowadzane na bieżąco, a najpóźniej przed realizacją mobilności. Dzięki temu system będzie mógł automatycznie wysłać uczestnikowi mailowe wezwanie do złożenia raportu od razu po terminie zakończenia mobilności. W emailu podawany jest link do raportu – jego adres zaczyna się od: http://ec.europa.eu/eusurvey/. Email jest wysyłany z adresu replies-will-be-discarded@ec.europa.eu.

Raport uczestnika ma formę ankiety online, zawierającej głównie pytania zamknięte. Należy pamiętać, że wszyscy uczestnicy mobilności muszą złożyć raporty indywidualne przed złożeniem przez beneficjenta raportu końcowego z realizacji całego projektu. Beneficjent ma prawo uzależnić wypłatę ostatniej raty dofinansowania dla uczestnika od złożenia indywidualnego raportu, co powinno być uzgodnione w umowie z uczestnikiem. W przypadku niespełnienia tego warunku raport końcowy nie będzie mógł zostać zaakceptowany na etapie oceny formalnej.