Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe, o zasięgu europejskim lub lokalnym

Program centralny skierowany do organizacji publicznych i prywatnych działających w obszarze sportu

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą starać się organizacje i instytucje, publiczne lub prywatne (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby):

 • podmioty publiczne działające w obszarze sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • organizacje sportowe działające na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • komitety olimpijskie/ paraolimpijskie lub związki sportowe;
 • organizacje działające w obszarze idei sportu dla wszystkich ("Sport For All" movement);
 • organizacje działające w obszarze promocji aktywności fizycznej;
 • organizacje działające w sektorze aktywnego wypoczynku;
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, ukierunkowane na działania związane ze sportem i aktywnością fizyczną.


Priorytety
Tematyka projektów niekomercyjnych europejskich imprez sportowych musi oscylować wokół jednego z priorytetów określonych dla dziedziny Sportu. Są to:

 1. Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocją tradycyjnych sportów i gier oraz integracją międzypokoleniową w sporcie.
 2. Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie.
 3. Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.
 4. Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie: zapobieganie i zwalczanie zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i ogólnie na społeczeństwo; promowanie równości w sporcie, w tym równości płci.

Cele
Oprócz zgodności z priorytetami projekty powinny skupiać się na realizacji jednego (lub więcej, ale główny cel musi być jasno określony) z celów ustalonych dla poszczególnych kategorii, a także odnosić się do określonych w przewodniku po programie spodziewanych rezultatów projektów.

Cele Niekomercyjnych europejskich imprez sportowych:

 • wolontariat sportowy;
 • włączanie społeczne poprzez sport;
 • walka z dyskryminacją w sporcie, obejmująca równość płci;
 • zachęcenie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym: a) wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej, wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej oraz wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia; b) wspieraniu wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu; c) promowaniu sportu i aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie; d) promowaniu wszelkich działań zachęcających do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym tradycyjnych sportów i gier oraz sportu międzypokoleniowego.

Jak aplikować?
Wnioski wypełnia się i składa w języku angielskim bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli, po zarejestrowaniu się w systemie EU Login i uzyskaniu indywidualnego kodu PIC.

Granty
W kategorii Niekomercyjnych europejskich imprez sportowych funkcjonuje podział projektów na trzy rodzaje, określane przez kwoty dofinansowania, zależne od liczby partnerów i zakresu planowanych działań.

Wyszczególniono również dwa rodzaje międzynarodowych wydarzeń:

 • o zasięgu europejskim (European wide-event) - kategoria ryczałtu: 3
 • o zasięgu lokalnym (European local events) - kategorie ryczałtu: 1-2

W przypadku imprez o zasięgu lokalnym partnerzy są współbeneficjentami programu, a więc organizacja wnioskująca przekazuje im środki z grantu na poktycie zaplanowanych wspólnie działań, we wspólnie określonym zakresie. W pierwszej kategorii ryczałtu maksymalna liczba organizacji to 5, w pozostałych nie ma limitu, należy jednak wziąć pod uwagę koszty zaangażowania większej liczby parnterów i trudności organizacyjne - dopasować projekt do własnych możliwości zarządzania nim.

W przypadku imprez o zasięgu europejskim partnerzy występują w roli organizacji stowarzyszonych, a wszystkie koszty pokrywa organizacja wnioskująca.

  Kategoria ryczałtu

  Kwota ryczałtu (euro)

  Minimalna Liczba partnerów

  Czas realizacji

  1. European local events

  200 000                       

  3 z 3 różnych Krajów Programu       

  12–18 miesięcy  

  2. European local events

  300 000

  6 z 6 różnych Krajów Programu

  3. European wide-events

  450 000

  10 z 10 różnych Krajów Programu

Inicjatywy wspierające

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Przeczytaj!

Skontaktuj się z ekspertami!

Zobacz!