Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

SEKTORY:
EDUKACJA DOROSŁYCH (AE), KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE (VET),
EDUKACJA SZKOLNA (SE)
Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Edukacji dorosłych, Kształcenia i szkolenia zawodowego oraz Edukacji szkolnej zostało opublikowane w dniu 28 maja br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów w Akcji 1 w latach 2021-2027.

W przypadku dużej liczby złożonych wniosków w Konkursie o Akredytacje, Narodowa Agencja Programu zastrzega sobie prawo do zastosowania limitu liczby przyznanych akredytacji we wszystkich trzech sektorach (tj. Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych, Kształcenie i szkolenia zawodowe). Termin składania wniosków: 29 października 2020 r., godz. 12.00

SEKTOR: MŁODZIEŻ
Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020 w sektorze Młodzież zostało opublikowane w dniu 10 lipca br. przez Komisję Europejską. Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania o dofinansowanie projektów Akcji 1 w latach 2021-2027. Proces oceny wniosków i przyznawania akredytacji jest procesem stałym. Termin składania wniosków: najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., godz. 12.00

Nowy Erasmus to kontynuacja obecnej perspektywy finansowej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2021-2027. Został stworzony z myślą o osobach z mniejszymi szansami, a jego uproszczone zasady i procedury czynią go inicjatywą bardziej przyjazną dla nowych, niedoświadczonych wnioskodawców.

Udział w mobilności edukacyjnej ma się stać realną szansą rozwoju dla każdego ucznia oraz przedstawiciela kadry szkolnej, kadry kształcenia i szkolenia zawodowego, oraz kadry działającej na rzecz organizacji edukacji dorosłychOsoby młode i pracujące z młodzieżą będą mogły uzyskać wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Będzie to możliwe dzięki planowanemu znacznemu zwiększeniu środków na dofinansowanie działań mobilnościowych.

Program Erasmus na lata 2021-2027 nie został jeszcze przyjęty przez prawodawców UE, ale Komisja Europejska uruchomiła już pierwsze działanie, mające na celu ułatwienie potencjalnym beneficjentom składanie wniosków, co będzie możliwe po przyjęciu podstawy prawnej i zatwierdzeniu programu (Akredytacja).

Akredytacja

Działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces jest Akredytacja. Zaproszenie do składania wniosków o Akredytację w obszarze:

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji uzyskają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.
Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W nowym programie określenie „Akredytacja” nie jest jednoznaczne ze zwyczajowo przyjętym terminem „Akredytacja”, który był stosowany dla posiadaczy Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+. W nowym programie termin „Akredytacja” oznacza nie znak jakości, a możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu”.
Posiadacz Karty jakości mobilności programu Erasmus+ będzie mógł zostać wyróżniony specjalną Odznaką jakości Erasmusa. Odznaka jakości zostanie przyznana posiadaczowi Karty jakości mobilności, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie w ramach procedury uproszczonej i który uzyskał średnią ocenę wynoszącą co najmniej 85 punktów za dwa ostatnie raporty końcowe dotyczące projektów programu Erasmus+ realizowanych w ramach Karty jakości mobilności.

Akredytacja może być zatem utożsamiana z uzyskaniem biletu wstępu do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie.

Warto wiedzeć