Formularze wniosków 2019

Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Aby uzyskać dostęp do wniosków, konieczne jest posiadanie konta w systemie EU_Login. Użytkownicy nieposiadający konta muszą je założyć zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się tutaj. Użytkownicy posiadający konto nie rejestrują się ponownie.

Jak złożyć wniosek

Przed złożeniem i wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładce „Jak złożyć wniosek”. Po wejściu do formularza on-line wstępne informacje na temat składania wniosku dostępne są w zakładce „Instrukcje”, a szersze w Web Application Forms Guidelines (https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/NAITDOC/Web+Application+Forms+Guidelines) opracowanych przez Komisję Europejską dla wszystkich akcji zdecentralizowanych w programie Erasmus+.

ALTERNATYWNA PROCEDURA ZŁOŻENIA WNIOSKU

Uwaga! W przypadku problemów/braku możliwości złożenia wniosku do sektora Młodzież z przyczyn technicznych (błąd formularza), prosimy o wysłanie, w ciągu 2 godzin po oficjalnym terminie składania wniosków, wiadomość e-mail na adres yia@erasmusplus.org.pl. W treści maila prosimy wpisać numer identyfikacyjny formularza znajdujący się w prawej górnej części wniosku. Do maila musi być dołączony kompletny formularz wniosku w wersji elektronicznej (.pdf) oraz wszystkie załączniki, które chcą Państwo wysłać. Obowiązkowo należy również dołączyć zrzut ekranu (print screen), potwierdzający, że złożenie wniosku online w terminie było niemożliwe. Narodowa Agencja rozpatrzy zaistniały przypadek i przekaże Państwu dalsze instrukcje postępowania.

Komunikaty dotyczące wniosków

  • Informacja na temat szkoleń w zakresie programu Erasmus +| 18 kwietnia 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. przesunięcia terminów składania wniosków w Akcji 2 na 26  marca 2019 r.| 21 marca 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. alternatywnego sposobu składania wniosków na 21 marca 2019 r. [PDF]
  • Komunikat o przesunięciu terminu składania wniosków na 12 lutego 2019 r. [PDF]
  • Komunikat NA dot. podziału środków na dwa rodzaje Partnerstw Strategicznych w konkursie wniosków programu Erasmus+ w roku 2019 [PDF]
  • Komunikat dot. braku możliwości ubiegania się o dofinansowanie w programie Erasmus+ przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki cywilne w konkursie 2019 r. [PDF]
  • Komunika dot. języków, w jakich mogą być składane wnioski w ramach programu Erasmus+ w konkursie 2019 r. [PDF]
  • Komunikat dot. wysokości stawek w programie Erasmus+. Wsparcie indywidualne dla osób wyjeżdżających w Akcji 1. „Mobilność edukacyjna” w ramach sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Edukacja dorosłych [PDF]
  • Komunikat dot. badania wiarygodności finansowej [PDF]

Formularze wniosków

Formularze wniosków

Od roku 2019 wnioski można składać wyłącznie poprzez formularz on-line:

https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/

Dokumenty dodatkowe

Akcja 1. Mobilność edukacyjna (ang. KA1: Learning Mobility of Individuals)

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk (ang. KA2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk (ang. KA3: Support for Policy Reform)

Terminy składania wniosków

Kluczowe daty składania wniosków w 2019 roku znajdują się tutaj.

Kalkulator odległości

W celu określenia kosztów podróży w projektach realizowanych w ramach programu Erasmus+, wszelkie odległości dotyczące podróży muszą zostać obliczone z wykorzystaniem kalkulatora on-line dostępnego pod poniższym linkiem:

Na podstawie odległości obliczonej w kilometrach, należy wybrać odpowiedni przedział odległości we wniosku eForm.