W dniu ogłoszenia wyników referendum przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii Komisja Europejska poinformowała, że proces wychodzenia z UE potrwa dwa lata. Obecnie na wyspach nadal obowiązuje unijne prawo. Nie zmieniają się również warunki unijnych programów edukacyjnych, w tym programu Erasmus+.

Aktualności i komunikaty

Pokaż wszystkie »
0
w ponad tylu wyjazdach edukacyjnych do Wlk. Brytanii uczestniczyli Polacy w latach 2007-2015
0
tyle krajów należących do UE uczestniczy w programie Erasmus+
0
tyle krajów spoza UE uczestniczy w programie Erasmus+ na takich zasadach jak państwa członkowskie

Najczęściej zadawane pytania

W związku z wynikiem referendum przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie zostanie uruchomiona procedura opisana w artykule 50 traktatu o Unii Europejskiej. Według tej regulacji „każde państwo członkowskie może, zgodnie ze swoimi wymogami konstytucyjnymi, podjąć decyzję o wystąpieniu z  Unii”. W dniu ogłoszenia wyników referendum Komisja Europejska powiadomiła, że proces ten potrwa dwa lata od momentu poinformowania przez Wielką Brytanię o zamiarze wystąpienia z UE. W tym czasie obie strony będą negocjować warunki umowy uwzględniającej ramy przyszłych stosunków z UE oraz postanowienia zawartych wcześniej umów międzynarodowych.

Wypracowana w ten sposób umowa musi zostać zaakceptowana przez obie strony. 27 państw członkowskich (zamieszkanych przez 65 proc. populacji) przyjmie ten dokument większością kwalifikowaną tzn. stanowiącą 72 proc. głosów. Ostateczna wersja musi również zostać również przyjęta przez Parlament Europejski zwykłą większością głosów.

Na razie nie zmieniają się warunki unijnych programów edukacyjnych, w których uczestniczy Wielka Brytania. Oznacza to, że polskie organizacje bądź instytucje, które prowadzą wspólnie z brytyjskim partnerem projekty w ramach programu Erasmus+ realizują podjęte działania dokładnie na tych samych zasadach. Polscy uczestnicy programu Erasmus+, którzy przebywają obecnie w Wielkiej Brytanii, kontynują rozpoczęte przedsięwzięcia. Nie ulegają zmianie również warunki, na jakich przebywają w Polsce brytyjscy uczestnicy programu Erasmus+.

Z oświadczenia Ruth Sinclair-Jones szefowej Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii wynika, że jej instytucja będzie w dalszym ciągu zarządzać programem i wywiązywać się ze wszystkich swoich zobowiązań. Sinclair-Jones sugeruje też, by wszyscy uczestnicy programu i jego beneficjenci kontynuowali rozpoczęte działania i normalnie przygotowywali się do składania wniosków w konkursach zapowiedzianych na rok 2016 i 2017.