Erasmus+ InnHUB

treść strony

Erasmus+ InnHUB

Centrum Innowacji Programu Erasmus+

Erasmus+ InnHUB to międzysektorowe centrum innowacji, które swoją działalność poświęca europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+.

Istotą działania centrów innowacji jest współpraca z instytucjami – w szczególności uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi poprzez porozumienia na rzecz wspierania innowacji z programu Erasmus+.

Kolejnym priorytetowym działaniem jest wspieranie Akcji 2 programu Erasmus+ poprzez poszerzanie wiedzy jednostek informujących szkoły, uczelnie, NGO i przedsiębiorstwa o możliwościach współpracy organizacji i instytucji.

W rezultacie będzie możliwe osiągnięcie efektu synergii między tymi podmiotami.

Ponadto Erasmus+ InnHUB włącza się w wydarzenia edukacyjne, podnosząc poziom innowacyjności projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę edukacyjną. W perspektywie do 2027 r. unijne środki na ten cel to 28 mld euro.

Misja

Misją Erasmus+ InnHUB jest skupianie się na promocji i interdyscyplinarnej współpracy międzynarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego wraz z otaczającymi je ekosystemami innowacji oraz wzmacnianie powiązań między kształceniem, badaniami naukowymi, innowacjami, a także:

  • porozumienia na rzecz wspierania innowacji z programu Erasmus+;
  • warsztaty dla liderów innowacji, którzy chcą poznać możliwości programu Erasmus+;
  • działania promocyjne poświęcone europejskim programom edukacyjnym oraz popularyzacji oferty Erasmusa+;
  • organizacja wydarzeń promocyjnych (Dzień otwarty InnHUB);
  • wspieranie rozwoju programów kształcenia i szkolenia zawodowego, które oferują zrównoważony zestaw umiejętności zawodowych dobrze dostosowanych do cykli gospodarczych, stale zmieniających się rynków i metod pracy, kluczowych kompetencji oraz stwarzają możliwości uczenia się w miejscu pracy;
  • promowanie idei „Uniwersytetów europejskich”.

Istniejące już centra innowacji

Aktualności