Dostępność cyfrowa www.erasmusplus.org.pl

Deklaracja dostępności serwisu erasmusplus.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu erasmusplus.org.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego erasmusplus.org.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021.04.15.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.12.10.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Brak dobrej widoczności fokusa klawiatury, dotyczy korzystania np. z Mozilla Firefox, gdzie brak widoczności fokusa utrudnia szybkie nawigowanie w serwisie za pomocą klawiatury.
  • Niedostępność niektórych elementów za pomocą klawiatury. Można wykonać czynności oferowane za ich pomocą tylko przy użyciu myszy. Systematycznie wprowadzane są zmiany ułatwiające korzystanie z serwisu wyłącznie za pomocą klawiatury.
  • Wyróżnienie wizualne linków - pracujemy nad zapewnieniem ich większej widoczności na tle pozostałych treści.
  • Brak kontrolek zatrzymywania przesuwających się logotypów - funkcja zostanie wdrożona w ramach całej domeny do końca roku 2022.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021.12.20. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz zleconego zewnętrznego audytu.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021.12.20.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Osoba do kontaktu:
Łukasz Cherek, adres poczty elektronicznej: lcherek@frse.org.pl, numer telefonu: +48 22 463 10 00.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.