Erasmus+
Unijny program edukacyjny na lata 2014-2020

O Programie

Przewodnik po programie

Terminy składania wniosków

Jak złożyć wniosek

EDUINSPIRCJE MEDIA 2020

Sektory

Edukacja Dorosłych

Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami.

Edukacja Szkolna

Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności.

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto projekty wspierają rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych.

Młodzież

Dzięki akcjom wspieranym w ramach programu Erasmus+ w sektorze Młodzież, osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

Akcje Centralne Erasmus+ Sport

Akcje centralne Erasmus+ to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli. Odpowiadają swoją strukturą akcjom zdecentralizowanym. Dodatkowo można wnioskować do akcji Jean Monnet oraz akcji Sport. Projekty centralne mają za zadanie odpowiadać na europejskie priorytety. Promują działania międzysektorowe oraz współpracę z biznesem i rynkiem pracy

Szkolnictwo Wyższe

W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

Pokaż swój projekt w jednym ujęciu

Weź udział w Konkursie Selfie+

Akredytacja w programie Erasmus w edycji 2020 na lata 2021-2027

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020
w sektorze Edukacji dorosłych, Kształcenia i szkolenia zawodowego  oraz Edukacji szkolnej
zostało opublikowane w dniu 28 maja br. przez Komisję Europejską.

Przyznanie Akredytacji umożliwia korzystanie z ułatwionej formy wnioskowania
o dofinansowanie projektów w Akcji 1 w latach 2021-2027.

Termin składania wniosków: 29 października 2020 r., godz. 12.00

Zaproszenie do składania wniosków o akredytację w programie Erasmus w edycji 2020
w sektorze Młodzież zostało opublikowane w dniu 10 lipca br. przez Komisję Europejską.

Proces oceny wniosków i przyznawania akredytacji jest procesem stałym.
Uproszczony dostęp do możliwości finansowania w danym roku wymaga uprzedniego uzyskania statusu podmiotu akredytowanego.

Termin składania wniosków: najpóźniej do 31 grudnia 2021 r., godz. 12.00

Dowiedz się więcej