Uniwersytety Europejskie

treść strony

Uniwersytety Europejskie

Działanie zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Czym są Uniwersytety Europejskie?

Są to międzynarodowe partnerstwa uczelni, które w założeniach mają być europejskimi uniwersytetami przyszłości. Termin „uniwersytety” należy rozumieć w najszerszym znaczeniu – obejmuje on wszystkie rodzaje instytucji szkolnictwa wyższego.

W skład projektu typu Uniwersytet Europejski muszą wchodzić minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub innych krajów programu.

Podstawowe założenia Uniwersytetów Europejskich:

 • Wspólna zintegrowana długoterminowa strategia w obszarze kształcenia, związana w miarę możliwości z badaniami i innowacją oraz ogólnie społeczeństwem:
  • oparta na wspólnej wizji i wartościach osiągnięcia wysokiego poziomu zwiększonej, zrównoważonej współpracy na przestrzeni różnych poziomów organizacji oraz różnych obszarów działalności w oparciu o ich uzupełniające się mocne strony;
  • pracownicy na wszystkich poziomach uczestniczących organizacji mają możliwość realizacji tej wizji.
 • Wspólny europejski „kampus” szkolnictwa wyższego, w ramach którego:
  • studenci, doktoranci i pracownicy mogą płynnie przemieszczać się (fizycznie lub wirtualnie), aby studiować, szkolić się, uczyć, prowadzić badania, pracować lub świadczyć usługi we wszystkich instytucjach partnerskich; studenci dostosowują swoje wybory miejsca i przedmiotu studiów w ramach rozsądnych pod względem pedagogicznym i logicznie zbudowanych programów studiów pomiędzy różnymi uczelniami wchodzącymi w skład sojuszu;
  • wszystkie poziomy studiów obejmują zintegrowaną mobilność; przynajmniej 50% studentów powinno skorzystać z takiej mobilności w ramach sojuszu, w postaci fizycznej, wirtualnej lub łączonej;
  • nowe wspólne i elastyczne programy nauczania są realizowane, w stosownych przypadkach, na trzech poziomach studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie) w oparciu o podejścia interdyscyplinarne/multidyscyplinarne i międzysektorowe;
  • zapewnione są doświadczenia praktyczne lub oparte na pracy w toku studiów  (rozwój postaw przedsiębiorczych i aktywności obywatelskiej);
  • społeczność studentów odzwierciedla różnorodność populacji (w aspekcie społecznym, ekonomicznym i kulturowym), z uwzględnieniem osób uczących się w ramach programu nauki przez całe życie, studentów studiów niestacjonarnych oraz nietradycyjnych; zagwarantowany dostęp, uczestnictwo i możliwość ukończenia studiów grupom niedostatecznie reprezentowanym i defaworyzowanym.
 • Europejskie zespoły tworzenia wiedzy („podejście zorientowane na wyzwanie”) składające się ze studentów i nauczycieli akademickich, z możliwym udziałem badaczy, przedsiębiorstw, podmiotów regionalnych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego; zespoły te, przyjmując podejście multidyscyplinarne, odpowiadają na wybrane przez siebie wyzwania społeczne i inne poprzez:
  • innowacyjne uczenie się i szkolenia, których celem jest wyposażenie studentów i badaczy w zaawansowane i dające się zastosować w różnych okolicznościach umiejętności przydatne na szybko zmieniającym się rynku pracy oraz wiedzę o gospodarce i społeczeństwie, w tym poprzez przeniesienie wyników badań z powrotem do obszaru kształcenia;
  • tworzenie innowacyjnych rozwiązań możliwych do wykorzystania w różnych regionach Europy.

Uprawnione organizacje uczestniczące​

Instytucje szkolnictwa wyższego posiadające ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), z podmiotami powiązanymi (w stosownych przypadkach).

Każda inna publiczna/prywatna organizacja aktywna w obszarze kształcenia i szkolenia, badań i innowacji lub w świecie pracy, ustanowiona w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem.

Kto może złożyć wniosek?

Wnioskodawcą może być każda kwalifikująca się instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w kraju członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem posiadająca ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).. Organizacja ta składa wniosek w imieniu wszystkich organizacji zaangażowanych w projekt typu Uniwersytet Europejski.

Liczba i profil organizacji uczestniczących

W skład Uniwersytetu Europejskiego muszą wejść minimum trzy instytucje szkolnictwa wyższego z co najmniej trzech krajów członkowskich UE lub państw trzecich stowarzyszonych z programem.

Ponadto każda publiczna/prywatna organizacja aktywna w obszarze kształcenia i szkolenia, badań i innowacji lub w świecie pracy może wziąć udział w sojuszu jako partner stowarzyszony (niebędący formalnie partnerem i nieotrzymujący dofinansowania).

Czas trwania​

48 miesięcy.

Dofinansowanie

Wysokość dofinansowania zależy od liczby partnerów zaangażowanych w realizację projektu: od 3,24 mln euro do 14,40 mln euro.

Realizacja projektu

Projekt może być realizowany w ramach jednej z dwóch „ścieżek”:

 • Ścieżka 1: Pogłębienie instytucjonalnej współpracy transnarodowej (European Universities – Development of deep institutional transnational cooperation). Identyfikator konkursu – ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV-1.
  W tej ścieżce przewidziane jest wsparcie dla wnioskodawców zmierzających do zawiązania instytucjonalnej współpracy ponadnarodowej w ramach nowych sojuszy Uniwersytetów Europejskich.
 • Ścieżka 2: Wspólnota praktyk (European Universities – Community of practice). Identyfikator konkursu – ERASMUS-EDU-2024-EUR-UNIV-2.
  Ta ścieżka ma na celu utworzenie „Wspólnoty praktyk” dla sojuszy Uniwersytetów Europejskich, co ma pomóc w budowaniu synergii oraz wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń, a także przynieść korzyści całemu sektorowi szkolnictwa wyższego.

Składanie wniosków

Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA) za pośrednictwem portalu Funding & Tenders Opportunities.

Zaproszenia do składania wniosków są publikowane na portalu Funding & Tenders Opportunities.

Polskie uczelnie w sieci Uniwersytetów Europejskich