Komunikat

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież – Runda 3.

Zapraszamy do zapoznania się z  wynikami konkursu  wniosków złożonych w terminie do 1 października 2020 r. oraz z dodatkowymi informacjami zawartymi w komunikatach.

Zobacz
zamknij komunikat

Komunikat

W związku ze wzrostem aktywności firm pośredniczących, oferujących Państwu odpłatną pomoc przy staraniach o uzyskanie dofinansowania, chcielibyśmy poinformować, że żadna z nich nie współpracuje z Narodową Agencją Programu Erasmus+, ani też nie posiada naszej rekomendacji, w zw. z czym nie ponosimy odpowiedzialności za działalność tego typu instytucji.

Zobacz
zamknij komunikat

Wymiany młodzieży, mobilność osób pracujących z młodzieżą
oraz działania partycypacyjne młodzieży

Mobilność osób młodych – wymiany młodzieży
Tutaj organizowane są spotkania edukacyjne dla co najmniej dwóch grup młodzieży (wysyłającej i przyjmującej), o dowolnej tematyce – wybranej przez młodzież (zgodnej z priorytetami Programu Erasmus+ i danej akcji), gdzie wzmacniane będą pozaformalne i nieformalne procesy uczenia się wśród młodych ludzi. W tego typu projektach edukacyjnych szczególny nacisk kładzie się na aktywne i świadome uczestnictwo młodzieży. Okres nauki obejmuje fazę przygotowań przed, jak również ocenę i działania następcze po wymianie. W działania edukacyjne muszą być zaangażowani pełnoletni liderzy lub trenerzy/facylitatorzy. Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy. Czas trwania wymiany: od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży. Kto może uczestniczyć w projekcie wymian młodzieżowych? Młode osoby w wieku 13-30 lat z co najmniej dwóch państw, z których przynajmniej jedno jest krajem programu. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna 60 osób.

Mobilność osób pracujących z młodzieżą

W tej akcji organizacje mogą otrzymać wsparcie na realizację projektów obejmujących jedno lub więcej działań edukacyjnych na rzecz rozwoju zawodowego osób pracujących z młodzieżą (w czasie wolnym od nauki w ramach systemu formalnego) i ich organizacji. W tego typu projektach można uzyskać wsparcie na organizację szkoleń, wizyt studyjnych, seminariów, spotkań oraz staży. Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy. Czas trwania działań: od 2 (dni następujące po sobie) do 60 dni. Kto może uczestniczyć w projekcie mobilności osób pracujących z młodzieżą? Pracownicy młodzieżowi lub osoby działające na rzecz osób młodych (nie ma limitu wieku), czyli: instruktorzy, wychowawcy, pedagodzy, wolontariusze, liderzy nieformalnych grup i inicjatyw, opiekunowie świetlic itd. Projekt może być zrealizowany we współpracy minimum 2 instytucji z 2 różnych krajów, a udział może wziąć maksymalnie 50 osób.

Działania partycypacyjne młodzieży

To wszelkie działania poza formalnym kształceniem i szkoleniem, które zachęcają, wspierają i ułatwiają młodym ludziom uczestnictwo w życiu demokratycznym Europy na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim. Wspierane działania mogą przybrać formę (lub kombinację): warsztatów, debat, ról, symulacji, wykorzystania narzędzi cyfrowych (np. narzędzi demokracji cyfrowej), kampanii uświadamiających, szkoleń, spotkań i innych form interakcji online lub offline między młodymi ludźmi a decydentami, konsultacji, wydarzeń informacyjnych itp. Czas trwania projektów: od 3 do 24 miesięcy. Czas trwania działań: ? Kto może uczestniczyć w projekcie? Projekt może być realizowany przez: jedną lub więcej nieformalnych grup młodych ludzi, jedną lub więcej organizacji lub ich połączenie. Na etapie składania wniosku należy określić nieformalną grupę(-y) młodych ludzi i/lub organizacje uczestniczące. Grupa nieformalna musi składać się z co najmniej czterech młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat. Jeden z członków grupy, który ma co najmniej 18 lat, przejmuje rolę przedstawiciela i bierze odpowiedzialność w imieniu grupy.

Webinaria i filmy

  • odtwórz film
  • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

OTLAS - wyszukiwarka partnerów

 

Skorzystaj z narzędzia wyszukiwania partnerów
stworzonego przez Centrum SALTO

Dowiedz się więcej

Strona Komisji Europejskiej

 

Lista wyszukiwarek partnerów do udziału
w projektach edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

Więcej