Znajdź ofertę dopasowaną do swoich potrzeb!

treść strony

Wybierz sektor programu Erasmus+

 • Edukacja szkolna

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera nauczycieli, pracowników szkół i innych organizacji działających w dziedzinie edukacji formalnej, by mogli korzystać z kursów i szkoleń, prowadzić zajęcia i uczestniczyć w obserwacji pracy za granicą. Uczniowie podczas zagranicznych mobilności mogą rozwijać kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe.

  grafika: strzałka
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera współpracę międzynarodową, której celem jest podnoszenie jakości kształcenia w wymiarze indywidualnym, dzięki realizacji mobilności, oraz w wymiarze instytucjonalnym lub systemowym, dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych i wymianie dobrych praktyk.

  grafika: strzałka
 • Szkolnictwo wyższe

  W tym sektorze Erasmus+ umożliwia studentom wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne, ułatwia pracownikom szkół wyższych udział w mobilnościach, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w projektach międzynarodowych.

  grafika: strzałka
 • Edukacja dorosłych

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera organizacje aktywne w dziedzinie niezawodowej edukacji dorosłych, zamierzające realizować zagraniczne mobilności edukacyjne dla swoich dorosłych słuchaczy i kadry oraz projekty partnerskie w ramach współpracy międzynarodowej.

  grafika: strzałka
 • Młodzież

  W tym sektorze Erasmus+ wspiera działania w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej, dzięki którym młodzież i osoby z nią pracujące mają możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia kluczowych kompetencji przydatnych w życiu społeczno-zawodowym.

  grafika: strzałka
 • Sport

  Wsparcie współpracy partnerskiej organizacji i instytucji działających w obszarze sportu wyczynowego i amatorskiego, w dziedzinie aktywizacji fizycznej, organizacji niekomercyjnych imprez sportowych, edukacji w sporcie i poprzez sport, włączania społecznego oraz walki z dyskryminacją i nieuczciwością.

  grafika: strzałka
 • Jean Monnet

  Jean Monnet to działania międzynarodowe odpowiadające celom polityk Unii Europejskiej. Są wdrażane i zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli. Projekty Jean Monnet dotyczą studiów w dziedzinie nauki o Unii Europejskiej. Promują badania i nauczanie o UE.

  grafika: strzałka

Erasmus+ Edukacja szkolna  dla kogo?

W sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ uczestnikami działań projektowych mogą być m.in. uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkół i innych instytucji, których działalność jest związana z edukacją szkolną, oraz kadra zarządzająca placówek oświatowych. O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje działające w obszarze edukacji szkolnej i na jej rzecz.

W Polsce pełną listę instytucji uprawnionych do wnioskowania w Akcji 1 w sektorze Edukacji szkolnej co roku zatwierdza Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Broszura informacyjna – Co oferuje Erasmus+?

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe  dla kogo?

Uczestnikami projektów realizowanych w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+ mogą być uczniowie i absolwenci szkół branżowych i technicznych, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, kadra zarządzająca placówek oświatowych oraz trenerzy i szkoleniowcy. Wnioski mogą składać instytucje i organizacje zaangażowane w rozwój sektora kształcenia i szkoleń zawodowych: szkoły branżowe i techniczne, placówki kształcenia praktycznego i ustawicznego, instytucje szkoleniowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje branżowe, partnerzy społeczni, fundacje, izby rzemieślnicze, szkoły wyższe, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy, a także organy administracji samorządu lokalnego i regionalnego. Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać osobowość prawną.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe dla kogo?

W sektorze Szkolnictwo wyższe mogą uczestniczyć szkoły wyższe, ich studenci i pracownicy, a w niektórych działaniach – również inne organizacje współpracujące z uczelniami. Uczelnie mogą prowadzić wymianę studentów i pracowników oraz koordynować międzynarodowe projekty lub brać w nich udział jako partnerzy. Warunkiem udziału uczelni w programie jest posiadanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.
Dzięki programowi studenci mają możliwość wyjazdów za granicę na część studiów i na praktyki. Nauczyciele akademiccy mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów w zagranicznych uczelniach. Pracownicy z różnych jednostek uczelni mogą korzystać z wyjazdów szkoleniowych. Ponadto studenci i pracownicy uczelni mają możliwość uczestniczyć w projektach międzynarodowych, w które zaangażowana jest ich jednostka.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Edukacja dorosłych dla kogo?

O dofinansowanie w tym sektorze programu Erasmus+ mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne. W ramach projektów mobilności dorosłe osoby uczące się w tych organizacjach (słuchacze) z określonych grup wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego oraz przedstawiciele kadry edukacji dorosłych mogą uczestniczyć w mobilnościach zagranicznych mających na celu rozwój ich kompetencji. Natomiast w ramach projektów partnerskich kadra i dorośli słuchacze mają możliwość uczestniczyć w działaniach międzynarodowych realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych.

Broszura informacyjna: Erasmus+ Edukacja dorosłych

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Młodzież dla kogo?

O dofinansowanie projektów w sektorze Młodzież mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, grupy nieformalne młodzieży (tylko KA1) oraz organy publiczne na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, działające na rzecz młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą, wykorzystujące pozaformalne metody edukacji.

Do udziału w projektach uprawnione są osoby młode (13-30 lat) oraz osoby pracujące z młodzieżą (bez ograniczeń wiekowych).

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły

Erasmus+ Sport – dla kogo?

O dofinansowanie może się ubiegać każda organizacja i instytucja publiczna lub prywatna działająca w dziedzinie sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia z jednego z państw członkowskich UE oraz państw trzecich stowarzyszonych z programem. Wnioskodawcą mogą zostać m.in. kluby i związki sportowe oraz inne instytucje i organizacje (stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie) działające w obszarze sportu powszechnego, aktywnego wypoczynku, edukacji poprzez sport, promocji aktywności fizycznej, działające we współpracy z zagranicznymi partnerami lub planujące nawiązać taką współpracę (minimalna liczba partnerów zależy od wybranej kategorii działania). Partnerami w projektach mogą być również organizacje i instytucje z państw trzecich niestowarzyszonych z programem (w przypadku dziedziny sportu tylko w Akcji 2, centralnej). Lista krajów uprawnionych do partnerstwa w poszczególnych kategoriach działań znajduje się w Przewodniku po programie.

Program Erasmus+ w dziedzinie sportu umożliwia realizację działań w ramach dwóch akcji:

 1. Akcji 2, centralnej; o dofinansowanie w tej akcji można ubiegać się w ramach czterech kategorii: Partnerstw na rzecz współpracy w dziedzinie sportu (Partnerstw współpracy oraz Partnerstw na małą skalę), Niekomercyjnych europejskich imprez sportowych oraz Budowania potencjału w dziedzinie sportu. Aplikacje wypełnia się w języku angielskim i składa bezpośrednio do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury z siedzibą w Brukseli, wybierając odpowiednie działanie z listy na portalu Funding & Tender Opportunities, który jest jednocześnie narzędziem składania wniosków. Podręcznik modelu finansowego dla akcji centralnych, znajduje się tutaj. Jest to również zbiór wytycznych dla aplikujących o grant.
 2. Akcji 1, zdecentralizowanej (KA182); o dofinansowanie w tej akcji można ubiegać się w ramach jednego działania: Mobilności pracowników w dziedzinie sportu (mobilności kadry sportowej). Wnioski w tej akcji składa się w języku polskim poprzez portal WebGate, do Narodowej Agencji programu Erasmus+ w Polsce (Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji). Rok 2023 był pierwszym rokiem składania wniosków w tej akcji (w ramach dwóch naborów, w lutym i w październiku).

Więcej o sporcie w politykach UE można przeczytać na tej stronie, a o inicjatywach UE w dziedzinie sportu – na tej.

Z przykładami zrealizowanych projektów w Akcji 2 można zapoznać się na stronie Komisji Europejskiej, w wyszukiwarce Projects & Results. Partnerów do projektu można szukać poprzez wyszukiwarkę Partner Search. W 2021 r. grant w programie Erasmus+ sport w Akcji 2 otrzymało blisko 40 polskich instytucji i organizacji (13 w roli koordynatora), które współpracowały z zagranicznymi partnerami w 45 projektach – na ponad 220 wszystkich projektów w Europie, które otrzymały dofinansowanie. W 2022 r. dofinansowanie projektu w roli koordynatora w Akcji 2 Erasmus+ Sport otrzymało 16 organizacji i instytucji z Polski, a w 2023 r. - 18 (oraz 51 w roli partnerów).

Zapraszamy do obejrzenia zapisów organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji corocznych konferencji programu Erasmus+ Sport z lat:

Podczas obu wydarzeń omówione zostały bardzo szeroko różne obszary związane ze sportem i aktywnością fizyczną pod kątem możliwości ubiegania się o środki programu Erasmus+ Sport, a do studia (w 2021 r.) oraz do Centrum Olimpijskiego (w 2022 r.) zaprosiliśmy ekspertów, praktyków, osoby zarządzające instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze sportu, wybitnych sportowców, organizatorów imprez, wolontariuszy oraz beneficjentów programu, którzy podzielili się przykładami dobrych praktyk. W 2022 r. współorganizatorem wydarzenia było ponownie Ministerstwo Sportu i Turystyki, a w trakcie konferencji miała miejsce Gala Europejskiego Tygodnia Sportu oraz konkursu #BEACTIVE. Uroczystości uświetniły też występy zespołów cheerleadingu sportowego, zorganizowane przez Polski Związek Cheerleadingu Sportowego.

Terminy składania wniosków
w dziedzinie sportu

 

Działania zdecentralizowane

 

Akcja 1, Mobilności kadry sportowej

(Mobilności pracowników w dziedzinie sportu powszechnego):

 

Termin: 1 października 2024 r., do godz. 12:00
 

Wnioski składa się poprzez platformę:

 

WEB GATE

 

 

 

Działania centralne

 

Akcja 2, dla wszystkich kategorii działań:

 • – Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie sportu:

– Partnerstwa współpracy (duże partnerstwa)

– Partnerstwa na małą skalę

 • – Niekomercyjne, europejskie imprezy sportowe
 • – Budowanie potencjału w dziedzinie sportu

 

Termin upłynął: 5 marca 2024 r., o godz. 17.00
 

Dla osób, które pierwszy raz będą składać wniosek w akcjach centralnych, poprzez portal Funding & Tender Opportunities, Komisja Europejska przygotowała obszerny wideo przewodnik.

 

Dokumenty, procedury i ogłoszenia o konkursach wniosków są publikowane na portalu:

 

FUNDING & TENDER OPPORTUNITIES

 

Jak złożyć wniosek?

Działania Jean Monnet. Poznaj szczegóły!

Celem działań Jean Monnet jest wspieranie wysokiej jakości nauczania i badań w dziedzinie studiów dotyczących Unii Europejskiej, prowadzonych na całym świecie.

Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie, ze szczególnym uwzględnieniem procesu integracji europejskiej w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Dziedzina ta obejmuje również kwestie: aktywnego obywatelstwa, roli Unii Europejskiej w zglobalizowanym świecie, zwiększania wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz wsparcia dla dialogu między ludźmi i międzykulturowości.

Jean Monnet jest też narzędziem dyplomacji publicznej wspierającej krzewienie wartości i postaw promowanych przez Unię Europejską w relacjach z krajami partnerskimi.

Akcją Jean Monnet zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Dla beneficjentów

Uzyskałeś już dofinansowanie i realizujesz projekt? Ta sekcja jest dla Ciebie. Znajdziesz tu wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego poprowadzenia przedsięwzięcia.

Szczegóły