Pytania ogólne

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Poniżej prezentujemy jedynie wybrane pytania z każdej kategorii tematycznej. Aby zobaczyć wszystkie pytania i odpowiedzi, zapraszamy do pobrania całego zestawienia w pliku PDF.

 

Zagadnienia finansowe

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej

Przykładowe pytania:

 • Jakie koszty można finansować w ramach kategorii budżetowej „Podróż”?
 • Na kogo powinna być wystawiona faktura lub inny dokument potwierdzający dokonanie opłaty za kurs/szkolenie – uczestnika czy organizację wysyłającą (beneficjenta)?
 • Jak długo trwa rozliczenie projektu?
 • Jakie dokumenty należy załączyć do rozliczenia finansowego?
 • Jak rozliczać się z partnerem i czy w ogóle należy się z nim rozliczać?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2018).

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2016 i 2017).

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2015).

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2014).

 

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach Akcji 2. Partnerstwa Strategiczne

Przykładowe pytania:

 • W jakiej wysokości wymagany jest wkład własny do projektu?
 • Czy osoba zarządzająca projektem jest uprawniona do wynagrodzenia za swoją pracę? Do jakiej kwoty?
 • Czy w ramach wydatków projektowych można kupić sprzęt i wyposażenie?
 • Jakie dokumenty zobowiązany jest posiadać koordynator na potrzeby monitoringu i kontroli projektu ze strony NA?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2018).

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2017).

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2016).

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2015).

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF (konkurs 2014).

 

Edukacja szkolna

Akcja 1. „Mobilność edukacyjna”

Przykładowe pytania:

 • Jak długo może trwać projekt?
 • Czy dostępne są wzory umów finansowych, które będą podpisywane z beneficjentami?
 • Ile wniosków może złożyć jedna organizacja w akcji 1? Czy będą jakieś ograniczenia?
 • Czy szkoła, która realizuje/realizowała projekt w roku 2014 lub 2015 może złożyć wniosek w konkursie 2016?
 • Czy można uzyskać dofinansowanie opłaty za szkolenie w Akcji 1?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

Pobierz PDF
Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”

Przykładowe pytania:

 • Jakie instytucje mogą złożyć wniosek w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna?
 • Czy w ramach akcji szkoła może uczestniczyć w dwóch projektach?
 • Jakie rodzaje mobilności są dostępne w ramach projektu?
 • Jak wygląda struktura umowy finansowej w Partnerstwach Strategicznych – Konsorcja?
 • Czy koordynator grupy partnerskiej zarządza całym budżetem projektu?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

Pobierz PDF

 

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Akcja 1 „Mobilność”

Przykładowe pytania:

 • Ile wniosków może złożyć jedna instytucja do akcji 1? Czy będą jakieś ograniczenia?
 • Czy placówki edukacyjne o złożonej strukturze (np. zespoły szkół) mogą złożyć więcej niż jeden projekt mobilności w danym roku konkursowym do sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe?
 • Czy na staż zagraniczny może wyjechać absolwent studiów wyższych?
 • Czy na staż zagraniczny może wyjechać osoba bezrobotna?
 • Czy uczniowie wyjeżdżający na staże będą mogli otrzymać dofinansowanie na przygotowanie językowe?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”

Przykładowe pytania:

 • Czy instytucja wnioskująca o dofinansowanie projektu partnerstw strategicznych musi być instytucją specjalizującą się w kształceniu i szkoleniach zawodowych?
 • Na jakich zasadach mogą uczestniczyć w projekcie kraje partnerskie (Partner Country)?
 • Czy dwie szkoły zawodowe mogą zawiązać partnerstwo i realizować projekt partnerstw strategicznych?
 • Czy jedna instytucja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

 

Szkolnictwo wyższe

Akcja 1 „Mobilność”

Przykładowe pytania:

 • Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego?
 • Moja uczelnia nie posiada Karty Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Jak może ją uzyskać?
 • Czy w ramach akcji mobilność-szkoły wyższe możemy realizować wyjazdy absolwentów zewnętrznych, czy wyłącznie własnych?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”

Przykładowe pytania:

 • Jakie instytucje mogą składać wnioski o dofinansowanie partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego?
 • Czy w projekcie mogą wziąć udział instytucje z krajów partnerskich?
 • Czy w projektach typu partnerstwa strategiczne został określony procent współfinansowania, wkład własny konsorcjum w realizowany projekt?
 • Jaka może być wysokość dofinansowania?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

 

Edukacja dorosłych

Przykładowe pytania:

 • Ile wniosków może złożyć jedna instytucja w akcji 1.? Czy będą jakieś ograniczenia?
 • Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania mobilności w akcji 1., która zakłada wyjazd kadry edukacyjnej na kurs szkoleniowy?
 • Czy można uzyskać dofinansowanie opłaty za szkolenie w akcji 1.?
 • Czy dla akcji 2 w Portalu Użytkownika URF rejestracji musi dokonać wyłącznie organizacja wnioskująca (koordynator) czy również organizacje partnerskie?
 • Jak znaleźć partnera do projektu w akcji 2?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.

 

Młodzież

Przykładowe pytania:

 • Chcielibyśmy gościć i wysyłać wolontariuszy. Jakie warunki musimy spełnić?
 • Za miesiąc skończę 30 lat. Czy to dyskwalifikuje mnie jako potencjalnego uczestnika programu?
 • Czy wolontariusz ponosi jakieś koszty w związku z udziałem w wolontariacie?
 • Czy w wymianach można otrzymać dofinansowanie na indywidualne wsparcie uczestników i wsparcie językowe?
 • Jakie działania można zrealizować w Akcji 3. Rozwój polityki młodzieżowej?

Zobacz wszystkie pytania i odpowiedzi z tej kategorii w pliku PDF.