Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

EngiRank 2023: ranking studiów inżynierskich nowej generacji

Celem nowego, Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich – EngiRank NEXT GENERATION – jest identyfikacja i promowanie najlepszych, innowacyjnych oraz skutecznych programów kształcenia na studiach inżynierskich i technologicznych oferowanych przez europejskie uniwersytety. Narzędzie zostało opracowane przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” oraz Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

 • fot. EngiRank

Rankingi uczelni i kierunków studiów stały się trwałym elementem weryfikacji rynku edukacyjnego. Stanowią cenne i najbardziej wiarygodne źródło informacji dla uczniów, studentów, doktorantów, badaczy, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych i prywatnych – wszystkich, którzy już dziś edukację przyszłości postrzegają jako pomost łączący biznes z edukacją. Służą też władzom uczelni za punkt odniesienia przy sprawdzaniu swojej innowacyjności oraz określaniu potrzeb w kontekście lepszego dostosowania do wymogów i oczekiwań rynku pracy. Sprzyjają również budowaniu kultury jakości w szkolnictwie wyższym.

Aby sprostać tym wyzwaniom w dobie internacjonalizacji przemysłu, rynku pracy i edukacji, Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (we współpracy z wydawnictwem Elsevier) po raz pierwszy opracowały Europejski Ranking Studiów Inżynierskich – EngiRank NEXT GENERATION. W ten sposób powstało nowoczesne narzędzie do obiektywnego porównywania jakości programów inżynierskich i technologicznych oferowanych przez europejskie uniwersytety.

Pilotażową wersję rankingu zrealizowano w 2020 r. Przeanalizowano działalność uczelni o silnie rozbudowanym profilu „Engineering & Technology” z 13 krajów europejskich, takich jak Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Malta, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Założenia EngiRank NEXT GENERATION

Od 2023 r. EngiRank NEXT GENERATION obejmuje już 225 uczelni z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej:

 • Austria – 4,
 • Belgia – 4,
 • Bułgaria – 4,
 • Chorwacja – 2,
 • Cypr – 3,
 • Czechy – 10,
 • Dania – 2,
 • Estonia – 1,
 • Finlandia – 3,
 • Francja – 57,
 • Grecja – 7,
 • Hiszpania – 10,
 • Holandia – 4,
 • Irlandia – 3,
 • Litwa – 2,
 • Luksemburg – 1,
 • Łotwa – 3,
 • Malta – 1,
 • Niemcy – 31,
 • Polska – 22,
 • Portugalia – 7,
 • Rumunia – 10,
 • Słowacja – 4,
 • Słowenia – 2,
 • Szwecja – 7,
 • Węgry – 5,
 • Włochy – 16.

EngiRank stanowi innowacyjne połączenie rankingu regionalnego z rankingiem „by subject”. Jest oparty na wskaźnikach, które bazują m.in. na liczbie publikacji, cytowaniu czy też uczestnictwie uczelni w programach Erasmus+ i Horyzont.

W EngiRank aż cztery wskaźniki odnoszą się bezpośrednio do programu Erasmus+ i dotyczą:

 • mobilności studentów (dwa wskaźniki);
 • praktyk/staży studenckich (jeden wskaźnik);
 • uczestnictwa w inicjatywach współpracy akademickiej, w tym w sojuszach Uniwersytetów Europejskich (jeden wskaźnik).

W rankingu oceniane są także innowacyjność i współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, mierzone za pomocą m.in.:

 • wysokości finansowania na badania pozyskanego z zewnętrznych źródeł;
 • liczby zgłoszonych patentów;
 • liczby punktowanych publikacji naukowych przygotowanych z autorami spoza uczelni.
Dla kogo?

Ranking adresowany jest przede wszystkim do następujących grup odbiorców:

 • Przyszłych studentów – pomoc w wyborze kierunku studiów i uniwersytetu (tak by po ukończeniu kształcenia zyskać większe szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy), a także przy podejmowaniu decyzji odnośnie do studiów za granicą czy odbywania stażu w ramach programu Erasmus+.
 • Pracodawców, w tym z europejskiej branży hi-tech – wsparcie w rekrutacji nowych pracowników i poszukiwaniu utalentowanych absolwentów uczelni.
 • Rektorów – monitorowanie reform i podnoszenia jakości kształcenia na uczelni.
Nauka i biznes

Współpraca uczelni i biznesu odgrywa szczególnie istotną rolę przypadku placówek technicznych. To właśnie ona jest kołem zamachowym dobrej nowoczesnej gospodarki opartej na transferze wiedzy, innowacyjnym systemie kształcenia, interdyscyplinarnych badaniach naukowych, potencjale publikacyjnym oraz inwestowaniu w młodą kadrę badawczą.

Znaczenie tej współpracy znalazło odzwierciedlenie w raporcie Komisji Europejskiej „The State of University-Business Cooperation in Europe”, z którego wynika, że Polska powinna podjąć zdecydowane kroki, aby zintensyfikować współpracę pomiędzy uczelniami a biznesem. Raport z badań wskazuje także na potrzebę współpracy pomiędzy władzami, uczelniami i otoczeniem biznesowym w celu utworzenia odpowiednich dla niej strategii i mechanizmów, a także na kształtowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej, w której ta współpraca mogłaby się prawidłowo i trwale rozwijać.

Na rzecz rozwoju

Edukacja inżynierska odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Europy, dzięki czemu Stary Kontynent ma szansę być bardziej „zielony”, cyfrowy, odporny na przyszłe kryzysy, ale także bardziej świadomy społecznych konsekwencji podejmowanych działań.

Dlatego zasadność rankingów nowej generacji, takich jak EngiRank, jest nie do przecenienia. Nowe narzędzie opiera się na obiektywnych danych metrycznych. Wzorowane jest na teorii wartości wieloatrybutowej, w której możliwe jest oszacowanie wartości, czyli zagregowanego wyniku, każdej uczelni (a także rozpatrywanych dyscyplin), z uwzględnieniem wpływu poszczególnych kryteriów mierzonych odpowiednimi wskaźnikami. Tym samym pozbawione jest subiektywnych ocen.

Ranking nie został opracowany w celach komercyjnych, lecz z myślą o pożytku publicznym – zgodnie z misją, jaka przyświeca Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Istotą EngiRank jest także przejrzystość oraz dostępność. Każdy użytkownik rankingu ma dostęp do wszystkich wskaźników i może samodzielnie sprawdzić poprawność obliczeń. Wprowadzono również procedurę szybkiego naprawiania błędów, jeśli takie zostaną zgłoszone po publikacji rankingu.

Pierwsza edycja Europejskiego Rankingu Studiów Inżynierskich – EngiRank NEXT GENERATION – zostanie opublikowana 17 listopada 2023 r. w Brukseli.