Ważne, ciekawe, interesujące – co się u nas dzieje

treść strony

Wystarczy chcieć – przygotowania do naborów

Na początku października mija kolejny termin naboru wniosków w programie Erasmus+. Twoja szkoła planuje wyjazd kadry lub zawarcie partnerstwa? A może myślisz o wymianie młodzieży? Przygotowania musisz zacząć już teraz!

 • fot. Shutterstock

Jesienne nabory w Erasmusie+ planowane są m.in. w Akcji 1 i 2 sektora Edukacja szkolna (Mobilność kadry edukacji szkolnej i Partnerstwa na małą skalę) oraz w Akcji 2 sektora Młodzież. Będą to pierwsze konkursy po zniesieniu stanu pandemii, więc jest szansa, że projekty uda się zrealizować bez dodatkowych komplikacji. W Akcji 1 Edukacji szkolnej do podziału będzie ok. 2 mln euro – w ubiegłorocznych naborach dofinansowanie uzyskiwało od stu kilkunastu do stu kilkudziesięciu wniosków. W Akcji 2 tego sektora na beneficjentów czeka ok. 600 tys. euro. Jak się przygotować do wnioskowania? To pytanie zadawane jest przez wiele osób, nie ma jednak uniwersalnego zestawu porad, które zagwarantują sukces, ani też instrukcji zawierającej konkretne kroki, jakie należy podjąć w celu jego osiągnięcia. Dlaczego? Bo chodzi o autentyczność zidentyfikowanych potrzeb, oryginalność koncepcji projektu i właściwe postawienie celu. Do dzieła!

Po co, dla kogo i z kim?
Zacznijmy od uwag przydatnych przede wszystkim przy wnioskowaniu o dofinansowanie projektów mobilności kadry edukacji szkolnej. By uzyskać wsparcie, należy przygotować i złożyć pełną propozycję projektu, czyli poprawnie wypełniony wniosek odzwierciedlający zdiagnozowane potrzeby – dotyczące zarówno placówki, jak i uczestników. Wniosek powinien zawierać budżet oraz opis poszczególnych etapów planowanych prac.

Punktem wyjścia jest zdefiniowanie potrzeb, na które projekt będzie starał się odpowiedzieć. W formularzu warto podać, skąd wnioskodawca pozyskał wiedzę o ich istnieniu, i przywołać dokumenty źródłowe, leżące u podstaw ewaluacji początkowej. Analiza potrzeb instytucji i jej społeczności w praktyce oznacza zastanowienie się nad tym, z jakimi problemami i wyzwaniami mierzy się szkoła, co wymaga poprawy w jej funkcjonowaniu, by polepszyć jakość i skuteczność pracy.

Kolejnym ważnym elementem wniosku jest sformułowanie oczekiwanych rezultatów działań. Pomocne jest tu spisanie problemów, które chcemy poruszyć poprzez projekt w obrębie danego tematu, i sformułowanie pytań, na które uczestnicy, tj. uczniowie/nauczyciele, powinni znać odpowiedź po zakończeniu działania/pracy.

Po tym etapie możemy przystąpić do określenia celów. W pierwszej kolejności należy sformułować cele ogólne, nazywane strategicznymi. Nie są one zadaniami, a jedynie wyznaczają kierunek, w jakim powinni podążać uczestnicy przedsięwzięcia. Stanowią one podstawę celów operacyjnych, czyli zamierzonych osiągnięć. Cele te powinny określać sposób organizacji zajęć i wyraźnie wskazywać co, jak i kiedy należy wykonać. Stawiając je, warto posłużyć się zasadą SMART. Powinny one być zatem: specyficzne (S), mierzalne (M), ambitne (A), ale osiągalne, realistyczne (R) i terminowe (T), czyli określone w czasie. Przykładowo: cel ogólny – większa motywacja do nauki wśród uczniów. Cel SMART – wzrost motywacji do nauki biologii i chemii wśród uczniów w wieku 15-16 lat w okresie trwania projektu.

Pamiętajmy o priorytetach
W podobny sposób wygląda proces przygotowania się do wnioskowania w Akcji 2 sektora Edukacja szkolna (Partnerstwa na małą skalę). Tu także pracę nad wnioskiem należy rozpocząć od zdefiniowania celów projektu, które wynikają z potrzeb i problemów występujących w danej organizacji. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest to, by projekt wpisywał się w co najmniej jeden, a maksymalnie trzy z priorytetów programu Erasmus+ – horyzontalnych bądź sektorowych. Nie należy jednak stosować zasady „im więcej, tym lepiej” – liczba wybranych priorytetów nie wpływa na ocenę inicjatywy. W każdym projekcie należy uwzględnić za to korzystanie z ekologicznych rozwiązań, włączanie w działania uczestników z mniejszymi szansami lub/oraz korzystanie z technologii informatycznych.

Cele projektu powinny być tak określone, by każdy z partnerów mógł i chciał je realizować. Partnerstwo oznacza też, że treść wniosku oraz zasady współpracy powinny być uzgodnione z instytucjami, z którymi planujemy współpracę. Gdzie znaleźć partnera idealnego? Możliwości jest wiele! Można skorzystać z platform Komisji Europejskiej, takich jak: eTwinning, Eurodesk, OTLAS, EPALE, School Education Gateway czy Platforma Upowszechniania Rezultatów Projektów Erasmus+. Możliwe też, że organ prowadzący placówkę (np. szkołę) nawiązał już współpracę międzynarodową i może pomóc w pozyskaniu partnera.

Po znalezieniu współpracowników przychodzi czas na wspólne opracowanie planu projektu. Jakie działania pozwolą na osiągnięcie wyznaczonych celów? Ile środków będziemy na to potrzebowali? Procedura tworzenia budżetu w nowej perspektywie finansowej jest elastyczna. Budżet Partnerstw na małą skalę opiera się na wybranej kwocie ryczałtowej (30 lub 60 tys. euro), w ramach której należy zaplanować wszystkie aktywności prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu. To autorzy wniosku szacują, jakie koszty pochłoną np. wyjazdy do organizacji partnerskich.

Po decyzji o otrzymaniu dofinansowania większość kwoty grantu (zazwyczaj 80%) zostanie przelana organizacji koordynującej, która będzie dystrybuować środki do partnerów projektu. Pozostała część dofinansowania jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

W sektorze Młodzież inne jest grono podmiotów uprawnionych do wnioskowania, ale ogólny schemat przygotowań nie odbiega znacząco od opisanego powyżej. Tu również pierwszym krokiem do dobrego projektu jest odpowiedź na pytanie: dlaczego chcę zrealizować wymianę? Dla kogo i po co to robię? Zdiagnozowanie konkretnej grupy odbiorców to podstawa. Kolejny krok to określenie metod pracy i wybór narzędzi, co pomoże określić cele projektu i konkretne działania. Wybierając tematykę projektu, należy też pamiętać o priorytetach programu, opisanych w Przewodniku po programie Erasmus+.

Charakterystycznym elementem projektów w tym sektorze jest natomiast zaangażowanie młodzieży. Młodzi ludzie powinni być obecni na każdym etapie przygotowania i realizacji projektu – wspólnie z nimi należy określić cele (zgodnie z opisaną już zasadą SMART). Pisząc wniosek (w każdym sektorze), należy zachować spójność i jasność wypowiedzi, warto też unikać skrótów myślowych i nadmiernego uogólniania. Każdy pomysł, sposób działania, dobór partnerów i tematyka powinny mieć jasne uzasadnienie, wynikać z założeń projektu i wpływać realnie na osiąganie zamierzonych celów.

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć w Przewodniku na stronie erasmusplus.org.pl.

Finansowe wsparcie na realizację swoich pomysłów w październiku dostaną nie tylko szkoły czy uczelnie. Wnioski mogą składać również organizacje młodzieżowe, a nawet nieformalne grupy młodych ludzi. Na ich zgłoszenia czeka program Europejski Korpus Solidarności. Dofinansowuje on dwa rodzaje projektów: solidarności i wolontariatu. Jakie są różnice między nimi? Gdzie znaleźć informacje? Co zrobić, by dostać grant na realizację własnych pomysłów w ramach programu?

Projekty solidarności to niewielkie, lokalne przedsięwzięcia realizowane w Polsce. Dzięki nim młodzi ludzie (18-30 lat) mogą wprowadzić w życie własne pomysły i aktywnie działać w swojej społeczności. Wsparcie finansowe wynosi do 500 euro miesięcznie.

Jak zacząć? To naprawdę proste! Najważniejszy jest pomysł na projekt – to może być zorganizowanie imprezy kulturalnej, przygotowanie warsztatów dla seniorów albo pomoc w schronisku dla zwierząt. Tematyka jest bardzo szeroka – inspiracje znajdziesz na stronie: eks.org.pl/mlodziez/projekty-solidarnosci. Jeśli reprezentujesz organizację czy instytucję, również możesz realizować projekty solidarności. Jak? Poprzez pomaganie młodym ludziom w ich działaniach! Twoja organizacja może wesprzeć lokalne inicjatywy i włączyć się w oddolne projekty prowadzone przez młodych ludzi.

 • Krok 1. Zbierzcie zespół składający się z minimum pięciu osób w wieku 18-30 lat i opracujcie wspólny plan. Następnie zarejestrujcie się w bazie EKS. Dzięki temu będziecie mogli wypełnić wniosek o dofinansowanie waszego działania.
 • Krok 2. Rozejrzyjcie się za wsparciem doświadczonej organizacji czy instytucji, która razem z wami złoży wniosek. Najlepiej poszukajcie jej w okolicy – to może być stowarzyszenie, biblioteka lub dom kultury.
 • Krok 3. Zapoznajcie się z Przewodnikiem po Europejskim Korpusie Solidarności dostępnym na stronie i napiszcie wniosek o grant. Wniosek należy złożyć w jednym z trzech terminów – najbliższy mija 4 października 2022 r.

Projekty wolontariatu. Jesteś w wieku 18-30 lat i chcesz wyjechać za granicę, przeżyć przygodę swojego życia, a jednocześnie pomagać innym i zrobić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności? Projekt wolontariatu jest właśnie dla ciebie! Dla młodych ludzi: jak wyjechać na wolontariat za granicę? eks.org.pl/mlodziez/wolontariat

 • Krok 1. Zarejestruj się w bazie EKS. Uzupełnij swój profil i dołącz do bazy kandydatów.
 • Krok 2. Wybierz interesującą cię ofertę wolontariatu – twój projekt może dotyczyć różnych tematów. Możesz zaangażować się w działania ekologiczne, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać ruchy na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne, aktywizować osoby starsze – możesz wszystko! Projekt wolontariatu może być indywidualny (trwa od dwóch do 12 miesięcy) lub grupowy (trwa od dwóch tygodni do dwóch miesięcy).
 • Krok 3. Skontaktuj się z organizacją w Polsce, która pomoże ci w przygotowaniach przed wyjazdem. Wyślij do organizacji z zagranicy swoje zgłoszenie, że chcesz u nich odbyć swój wolontariat.
 • Krok 4. Jeśli organizacja z zagranicy wybierze twoją kandydaturę, to wspólnie omówicie szczegóły projektu. Przygotuj się do wyjazdu!

Jeśli reprezentujesz organizację czy instytucję i chcesz gościć u siebie wolontariuszy z zagranicy, to mamy dobrą wiadomość – projekty wolontariatu również są dla ciebie!
Dla organizacji: jak otrzymać grant na projekt wolontariatu? eks.org.pl/organizacje

 • Krok 1. Najważniejszy jest pomysł – zastanów się, w które działania twojej organizacji mogą zaangażować się wolontariusze z zagranicy.
 • Krok 2. Zapisz swoją organizację w Systemie Rejestracji Organizacji, zapoznaj się z Przewodnikiem po programie, a następnie złóż wniosek o Znak Jakości. To certyfikat, który potwierdza, że dana organizacja spełnia standardy programu i że będzie właściwie koordynować projekty. Wniosek o ww. certyfikat jest rozpatrywany w ciągu dwóch miesięcy.
 • Krok 3. Złóż wniosek o dofinansowanie. Najbliższy termin składania wniosków to 4 października 2022 r.
 • Krok 4. Po podpisaniu umowy z Narodową Agencją otrzymujesz grant i rozpoczynasz projekt.

Zainteresował Cię ten tekst?
Przejrzyj pełne wydanie Europy dla Aktywnych 2/2022: