Jak złożyć wniosek o akredytację

Jak złożyć wniosek o akredytację

Akredytacja w programie Erasmus+ to prostsze procedury wnioskowania o wsparcie! Dowiedz się, jak ją uzyskać.

Akredytacja - czym jest?

Działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces jest Akredytacja.

Wnioskodawcy, którzy pomyślnie przejdą proces Akredytacji uzyskają uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1.

Przyznanie Akredytacji jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, jeśli realizacja działań będzie przebiegała bez zastrzeżeń.
Nowością w programie Erasmus jest możliwość wnioskowania o przyznanie Akredytacji w ramach uproszczonej procedury – jednorazowo na całą edycję programu.

W nowym programie określenie „Akredytacja” nie jest jednoznaczne ze zwyczajowo przyjętym terminem „Akredytacja”, który był stosowany dla posiadaczy Karty jakości mobilności w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe programu Erasmus+.

W nowym programie termin „Akredytacja” oznacza nie znak jakości, a możliwość uczestnictwa w programie, to rodzaj „biletu wstępu do programu”.
Posiadacz Karty jakości mobilności programu Erasmus+ będzie mógł zostać wyróżniony specjalną Odznaką jakości Erasmusa. Odznaka jakości zostanie przyznana posiadaczowi Karty jakości mobilności, którego wniosek został rozpatrzony pozytywnie w ramach procedury uproszczonej i który uzyskał średnią ocenę wynoszącą co najmniej 85 punktów za dwa ostatnie raporty końcowe dotyczące projektów programu Erasmus+ realizowanych w ramach Karty jakości mobilności.

Zobacz informacje o procesie wnioskowania o akredytację na stronie Komisji Europejskiej

Zobacz wykaz instytucji uprawnionych do wnioskowania

Profil osób dorosłych uczących się uprawnionych do korzystania z zagranicznych wyjazdów edukacyjnych w Kluczowej Akcji 1 sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+ 2021

Jak złożyć wniosek o akredytację?

Wnioski należy składać za pomocą oficjalnego elektronicznego formularza wniosku:
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus.

Wniosek o Akredytację składany przez polską organizację/instytucję powinien zostać wypełniony w języku polskim.

Do wniosku należy załączyć podpisane przez prawnego reprezentanta Oświadczenie oraz, jeżeli jest to wymagane, pełnomocnictwo do złożenia wniosku.
Wzór pełnomocnictwa SE, VET, AE

Warto wiedzeć

 • Akredytacja nie jest obowiązkowa

  Organizacje niedoświadczone, te, które po raz pierwszy i na próbę chciałyby organizować zagraniczne działania mobilnościowe lub też organizacje, które pomimo doświadczenia chciałyby zrealizować na początek jednorazową inicjatywę mają do dyspozycji w ramach programu Erasmus możliwość realizacji tzw. projektów krótkoterminowych. Liczba projektów krótkoterminowych realizowanych przez jedną organizację będzie jednak ograniczona.
  Kolejne działania mobilnościowe w ramach programu można będzie organizować jedynie na podstawie przyznanej Akredytacji. Oznacza to, że wszystkie organizacje, które zamierzają realizować działania mobilnościowe w dłuższej perspektywie (lub: o charakterze stałym i długofalowym) powinny ubiegać się o Akredytację.

 • Plan Erasmusa

  Przyznanie Akredytacji Erasmusa stanowi potwierdzenie, że wnioskodawca stworzył plan realizacji wysokiej jakości działań w zakresie mobilności w ramach szerzej zakrojonych działań wpisujących się w rozwój swojej organizacji. Plan ten nazywany jest Planem Erasmusa i stanowi kluczowy element wniosku o Akredytację. Akredytacja Erasmusa jest przyznawana na okres od 2021 r. do 2027 r., jednak w celu umożliwienia realistycznego planowania w projekcie, przedłożony w ramach wniosku o Akredytację Plan Erasmusa będzie obejmował krótszy okres, wynoszący od dwóch do pięciu lat, i będzie okresowo aktualizowany.
  Więcej informacji można znaleźć w Zasadach wnioskowania

 • Standardy jakości

  Organizacje, które uzyskają Akredytację muszą przestrzegać ustanowionych przez KE standardów jakości (Quality standards) programu Erasmus:

  – dla sektorów Edukacja dorosłych, Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenie zawodowe;

  – dla sektora Młodzież

  Standardy te mają na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom odpowiedniej jakości doświadczeń związanych z mobilnością oraz efektów uczenia się, jak też zadbanie o to, by wszystkie organizacje finansowane w ramach programu realizowały jego cele.

 • Konsorcja

  Wnioskodawcy mogą ubiegać się o indywidualną Akredytację dla swojej organizacji lub
  o Akredytację dla koordynatora konsorcjum w ramach projektu mobilności. Możliwe jest także wnioskowanie o Akredytację do więcej niż jednego sektora – należy wówczas złożyć osobne aplikacje w każdym z wybranych sektorów.

 • Akredytacja dla nowicjuszy

  Dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane. Konieczne jest natomiast posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w danym sektorze edukacyjnym.

 • Posiadacze Karty jakości mobilności Erasmus+ VET

  Beneficjenci sektora VET programu Erasmus+ posiadający obecnie ważną Kartę jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ mogą przedłużyć dotychczasowe działania w ramach Karty poprzez przeniesienie swojej Akredytacji do nowego programu, tzn. składając wniosek o Akredytację. Organizacje te mogą ubiegać się o szczególną uproszczoną procedurę oceny tych wniosków zgodnie z kryteriami opisanymi w sekcji 9 dokumentu „Zasady Wnioskowania”.
  Szczegółowe informacje, w tym warunki dostępu organizacji, które uzyskały Akredytację do finansowania działań zostaną określone w corocznych Zaproszeniach do składania wniosków o dofinansowanie (podlegających jedynie ocenie formalnej) i Przewodniku po programie.

Mediateka