treść strony

Zagraniczne wyjazdy uczniów, nauczycieli i kadry w celach edukacyjnych

Akcja ta wspiera szkoły i inne organizacje działające w obszarze edukacji szkolnej, które chcą zorganizować mobilności edukacyjne dla uczniów i pracowników szkół. Organizacje uczestniczące w swoich działaniach powinny aktywnie promować włączenie społeczne i różnorodność, zrównoważenie środowiskowe oraz edukację cyfrową, wykorzystując w tych celach konkretne możliwości finansowania przewidziane w programie, poprzez podnoszenie świadomości wśród uczestników, dzielenie się najlepszymi praktykami oraz wybieranie odpowiednich rozwiązań dla swoich działań.

O dofinansowanie można ubiegać się, składając wniosek w ramach projektów krótkoterminowych lub przyznania Akredytacji Erasmusa.

Organizacje mogą również przystąpić do programu bez składania wniosku poprzez przyłączenie się do istniejącego konsorcjum mobilności Erasmus+ lub goszczenie uczestników z innego kraju.

Wspierane działania w ramach projektów krótkoterminowych, jak i projektów akredytowanych:

Dla kadry szkolnej:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych (teaching assignment);
 • zorganizowane kursy lub szkolenia za granicą;
 • obserwacja pracy (job shadowing).

Dla uczniów:

 • Mobilność grupowa uczniów;
 • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna uczniów;
 • Długoterminowa mobilność edukacyjna uczniów.

Inne działania:

 • zapraszanie ekspertów;
 • goszczenie nauczycieli i edukatorów w trakcie szkolenia;
 • wizyty przygotowawcze.

Szkoły są również zachęcane do przyłączenia się do programu eTwinning, który umożliwia im tworzenie wspólnych wirtualnych klas i realizację projektów z innymi szkołami. eTwinning to także okazja dla nauczycieli na podjęcie dyskusji oraz wymianę doświadczeń z kolegami oraz szansa na znalezienie partnerów do przyszłych projektów Erasmus+.

Edukacja szkolna

Akcja 1 – mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej

W ramach tej akcji można realizować dwa typy projektów:

Akredytacja Erasmusa (KA120)

Akredytacja Erasmusa określana jest mianem „biletu wstępu” do programu lub rodzajem stałego członkostwa w programie. W praktyce oznacza to odejście od corocznych konkursów wniosków oraz stabilne finansowanie na kilka kolejnych lat. O Akredytację Erasmusa mogą ubiegać się nawet całkowici nowicjusze, ponieważ dotychczasowe doświadczenie w programie Erasmus+ nie jest wymagane. Konieczne jest posiadanie co najmniej dwuletniego doświadczenia w realizacji działań w danym obszarze edukacji. Projekt ma charakter długoterminowy, a Akredytacja Erasmusa przyznawana jest na cały czas trwania programu, Plan Erasmusa przedłożony w ramach wniosku o akredytację obejmuje krótszy okres, wynoszący od 2 do 5 lat, i może być okresowo aktualizowany.  We wniosku KA120 nie wnioskuje się o konkretny budżet. Dodatkowo co roku organizacje posiadające Akredytację składają uproszczony wniosek o budżet KA121 (dodatkowy deadline), w którym określają rodzaje i ilość planowanych działań na najbliższe 15 miesięcy. Na tej podstawie NA wylicza dofinansowanie. We wniosku o Akredytację Erasmusa KA120 nie trzeba deklarować organizacji partnerskich. Ten format dostępny jest zarówno dla wnioskodawców indywidualnych, jak i dla koordynatorów konsorcjum.

Projekty krótkoterminowe (KA122)

Krótkoterminowe projekty dotyczące mobilności uczniów i kadry edukacji szkolnej to prosty sposób na skorzystanie ze środków Programu Erasmus+, Edukacja szkolna. Tego typu projekty są najlepszym wyborem dla organizacji, które po raz pierwszy próbują swoich sił  w Programie Erasmus+ i chcą zdobyć doświadczenie w realizacji projektów. Projekty KA122 charakteryzują się ograniczoną liczbą działań mobilnościowych (maksymalnie 30) oraz krótkim czasem trwania (od 6 do 18 miesięcy). Wnioskodawca w ciągu obecnej perspektywy finansowej  może zrealizować maksymalnie 3 projekty tego typu. W każdym przypadku musi złożyć odrębny wniosek. W projektach krótkoterminowych wnioskuje się o konkretny budżet na realizację działań zaplanowanych w projekcie. Ten format nie jest dostępny dla instytucji posiadających Akredytację Erasmusa (w obrębie sektora) oraz dla koordynatorów konsorcjów.

Filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Wyszukaj partnerów do projektu

School Education Gateway

 

Baza danych o kursach/szkoleniach
oraz partnerach do współpracy

Dowiedz się więcej

eTwinning – wyszukiwarka partnerów

 

Po zalogowaniu się uzyskasz dostęp
do bazy partnerów

Dowiedz się więcej

Zobacz najczęściej
zadawane pytania

Więcej

Skontaktuj się
z nami

Więcej