Włączanie i różnorodność – Inclusion & Diversity

treść strony

Włączanie i różnorodność

Zapraszamy do zapoznania się ze strategią na rzecz włączania społecznego i różnorodności polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2022-2027. 

fot. Shutterstock
 

O strategii

Kontekst europejski

W ostatnich latach równy dostęp do edukacji był głównym zagadnieniem polityki poruszanym na najwyższym szczeblu Unii Europejskiej. Europejskie głowy państw i szefowie rządów dyskutowali o znaczeniu edukacji dla przyszłości Europy na Szczycie Społecznym na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego w Göteborgu w listopadzie 2017 roku. Na szczycie tym wezwano państwa do działania na rzecz „sprawiedliwych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego” w Europie oraz ustanowiono europejski filar praw socjalnych. Równość w edukacji jest kluczowym elementem tego filaru.

Kontekst krajowy

W Polsce system oświaty zapewnia realizację prawa każdego obywatela do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. Osoby uczące się mogą korzystać z dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do swoich możliwości psychofizycznych, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Z kolei organizacja i realizacja procesu dydaktycznego na uczelni powinna być dostosowana do szczególnych potrzeb studentów z niepełnosprawnością.

Misja i wizja polskiej Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

Polska Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności realizując założenia programowe nakreślone w podstawach prawnych oraz dokumentach strategicznych powiązanych z programami Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności będzie działać na rzecz włączania społecznego i różnorodności. Dbanie o szczególne wsparcie dla osób z mniejszymi szansami i wymagających szczególnego wsparcia edukacyjnego zawsze było wpisane w kodeks postępowania Narodowej Agencji programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności jako instytucji oraz wszystkich jej pracowników. Z uwagi na priorytety określone dla programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027 działania związane z promowaniem i wdrażaniem założeń włączania społecznego i różnorodności będą z jeszcze większą determinacją i świadomością realizowane.

fot. Shutterstock
 

Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności działa w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w której Konstytucja przyznaje obywatelom wolności i prawa osobiste oraz stoi na straży równego ich traktowania. Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej i tym samym w pełni respektuje zapisy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Programy Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności dla instytucji, organizacji, placówek edukacyjnych działających na rzecz edukacji formalnej, pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego są i będą nieocenionym narzędziem realizacji celów włączania społecznego i wspierania różnorodności. Pandemia zasadniczo zmieniła kontekst funkcjonowania programów edukacyjnych poprzez ograniczenie mobilności i konieczność realizowania działań projektowych online, co pewne grupy docelowe postawiło w jeszcze bardziej niekorzystnej sytuacji.

Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności realizując strategię na rzecz włączania społecznego i różnorodności, przyjmuje w pełni założenia dotyczące priorytetu „Włączanie i różnorodność” programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, co oznacza, że będzie promować równe możliwości i równy dostęp, włączanie społeczne, różnorodność i sprawiedliwość we wszystkich działaniach objętych tym priorytetem. Organizacje pracujące na rzecz osób z mniejszymi szansami, jak i bezpośrednio osoby z mniejszymi szansami uczestniczące w działaniach projektowych będą otoczone właściwą troską i wsparciem. Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zadba o to zarówno podczas realizacji własnych działań promocyjnych, działań wspierających wnioskodawców i beneficjentów oraz działań realizowanych w ramach projektów dofinansowanych przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Zostaną dołożone starania, by ułatwić dostęp do programu jak najszerszemu spektrum organizacji i aby umożliwiały one korzystanie z programu większej liczbie osób z mniejszymi szansami.

fot. Shutterstock

 

Dowiedz się więcej

Wskazówki dla beneficjentów

Pomocne publikacje