treść strony

Nasze Dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość

EITA
Tytuł projektu:
 
Data realizacji:
Miejsce:

Nasze Dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość

 

01.09.2019 - 2021-08-31

Gdańsk

 

Projekt „Nasze Dzieci, Nasz Świat, Nasza Przyszłość" jest odpowiedzią na rozwojowe potrzeby przedszkola, w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej przedszkola, a także zmieniającego się świata i systemu edukacji. Umożliwił on modyfikację koncepcji pracy przedszkola, poprzez wprowadzenie nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych na rzecz edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Nauczyciele wzbogacili swój warsztat metodyczny- nowe metody aktywizujące, podwyższenie poziomu znajomości języków obcych, co wpłynęło na współpracę międzynarodową. Poszerzyli swoją wiedzę na temat innych krajów europejskich, co pozwoliło im na promowanie postawy otwartości i tolerancji, rozwinęło kompetencje kluczowe: umiejętność uczenia się, porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje społeczne i obywatelskie wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym. Kursantki opracowały i wdrażają program własny, realizują projekty. Dzieci, częściej pracują zespołowo w oparciu o metody aktywne, problemowe, w tym metodę projektu, rozwijając kompetencje kluczowe poprzez uczenie się w działaniu, rozbudziły ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywne myślenie. Wizerunek przedszkola został wzmocniony w środowisku lokalnym -lekcje otwarte, warsztaty metodyczne i w wymiarze europejskim - eTwinning. Wprowadzono innowacje do oferty edukacyjnej. Rezultaty projektu jako dobre praktyki zostały opisane w pracy zbiorowej „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach Województwa Pomorskiego”.

Cele Europejskiego Planu Rozwoju zostały osiągnięte. Została zmodyfikowana i poszerzona koncepcja pracy przedszkola. Nauczycielki podniosły swoje kompetencje metodyczne i językowe. Zdobyły też nowe umiejętności w tworzeniu, planowaniu i organizacji dziecięcej aktywności i działań na świeżym powietrzu, ułatwiające zrozumienie stanowiska i roli człowieka w przyrodzie. .Edukacja nieformalna pozwala na naukę przez praktykę, kształtowanie postaw, wartości, umiejętności i wiedzy na podstawie różnych doświadczeń. Nauczycielki w toku codziennej pracy tworzyły sytuacje edukacyjne, sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym. Realizowana jest innowacja „Mieszkamy w Europie”, umożliwiająca dzieciom poznanie innych krajów i ich kultur, którego efektem jest cykl imprez upowszechniających wiedzę z zakresu integracji europejskiej. Doskonalenie poziomu umiejętności językowych nauczycieli pozwoliło na współpracę międzynarodową i wymianę doświadczeń, oraz wspólną realizację projektów e-Twining.

Efektywność projektu "Nasze dzieci, nasz świat, nasza przyszłość" była niezwykle pozytywna dla wszystkich jego uczestników. W raportach opracowanych przez nauczycielki, można znaleźć mnóstwo dowodów na to, jak bardzo projekt ten wpłynął na ich rozwój zawodowy, kompetencje i umiejętności praktyczne. Jednocześnie projekt miał pozytywny wpływ na dzieci i organizację wysyłającą, wprowadzając wiele pozytywnych zmian w ich życiu.

Edukacja outdoorowa została wprowadzona jako innowacja do oferty edukacyjnej przedszkola i miała wiele pozytywnych skutków. Podniosła prestiż przedszkola w środowisku lokalnym, a wraz z nim jakość pracy przedszkola. Wzbogaciła się baza przedszkola, a oferta edukacyjna znacząco się rozbudowała.

Dla dzieci, projekt "Nasze dzieci, nasz świat, nasza przyszłość" był sposobem na poprawę ich umiejętności niezbędnych w codziennym życiu, takich jak zaradność, samodzielność i odpowiedzialność. Wpłynął również na poprawę samooceny, motywacji i chęci do działania. Dzieci efektywnie przyswajały wiedzę i lepiej ją zapamiętywały. Uczestniczyły w planowaniu swojego działania, praktycznym rozwiązywaniu problemów oraz wyjaśnianiu i rozumieniu wpływu przyrody na codzienne życie człowieka. W projektach uczyły się wymieniać i nazywać elementy przyrody w języku angielskim oraz uzasadniać swoje wybory.

Dla nauczycieli, projekt wprowadził wiele korzystnych zmian w ich pracy. Nauczyciele ograniczyli zajęcia teoretyczne do minimum i zaczęli korzystać z metod aktywizujących dzieci poprzez zachęcanie do eksperymentowania, doświadczania i odkrywania. Wspierali efektywność nauczania poprzez metody nieformalne, w tym edukację outdoorową. Praca zespołowa w ramach projektu przyczyniła się do podniesienia kompetencji językowych uczestników oraz motywacji do dalszej nauki języka angielskiego. Projekt przyczynił się również do przełamania barier kulturowych.

Platforma Rezultatów Programu Erasmus+