treść strony

Rozwój lokalnej społeczności przez edukację kulturalną

Organizacja kursów pilotażowych z podnoszenia umiejętności podstawowych za pomocą edukacji kulturowej. Międzynarodowy wymiar tego projektu pozwoli uczestnikom na weryfikację swoich umiejętności oraz poznanie nowych metod pracy ze słuchaczami.

Edukacja dorosłych
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Uniwersytet Ludowy a społeczeństwo obywatelskie - przez edukację kulturalną do podniesienia poziomu umiejętności podstawowych

Akcja 2. Partnerstwa strategiczne

01.09.2019 - 30.11.2021

Złotów

 

 

„Uniwersytet Ludowy a społeczeństwo obywatelskie - przez edukację kulturalną do podniesienia poziomu umiejętności podstawowych była wymiana doświadczeń między organizacjami (z 4 krajów) zajmujących się edukacją kulturową osób dorosłych. Projekt miał duży wpływ na organizacje, ich kadrę a także dorosłe osoby uczące się korzystające z ich oferty. Projekt w wysokim stopniu wpisał się w założenia sektora oraz stanowił odpowiedź na priorytety programu.

Mimo trudności związanych z pandemią projekt zarządzany był sprawny, udało się w pełni zrealizować zaplanowane działania i osiągnąć założone cele. W ramach projektu zrealizowano pięć spotkań partnerskich. W każdej z organizacji partnerskich przeprowadzono również kursy pilotażowe podczas których wykorzystywano elementy opracowane i przedyskutowane podczas międzynarodowych spotkań projektowych. Projekt przyniósł zakładane rezultaty - zarówno te dotyczące kompetencji kadry organizacji uczestniczących w projekcie (językowe, metodyczne, interpersonalne), jak również te które dotyczyły oferty edukacyjnej organizacji zaangażowanych w projekt - poszerzenie oferty edukacyjnej, wprowadzenie nowych metod, przeprowadzenie nowych kursów. To wszystko przyczyniło się nie tylko do podniesienia jakości prowadzonej edukacji dorosłych, ale także do zwiększenia liczby osób w niej uczestniczącej.

W nowej ofercie kursów pojawiły się kursy dotyczące języka i kultury partnerskich krajów w projekcie. Największą zaletą realizowanego projektu jest połączenie dwóch aspektów - edukacji kulturowej i podnoszenia umiejętności podstawowych oraz kompetencji kluczowych dorosłych osób uczących się. Dzięki projektowi każda z uczestniczących organizacji poddała weryfikacji dotychczasowe działania i starała się dostosować je tak, by poprawić swoją działalność edukacyjną - szczególnie przez połączenie elementów edukacji kulturowej z podnoszeniem kompetencji podstawowych. Dzięki temu stały się one bardziej atrakcyjne dla lokalnej społeczności i zwiększyła się liczba osób uczestniczących w tych kursach.