treść strony

System Buddy dla profesorów

W Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie opiekę nad profesorami przyjeżdżającymi w ramach programu Erasmus+ przejęli pracownicy dydaktyczni uczelni.

Szkolnictwo wyższe
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Mobilność studentów i pracowników w Programie
Erasmus+ Akcja 1 Szkolnictwo Wyższe

Akcja 1. Mobilność edukacyjna

1 czerwca 2015 – 31 lipca 2017

Warszawa

 

Każdy nauczyciel zagraniczny przyjeżdżający do Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania ma wyznaczonego opiekuna, który służy pomocą w kwestiach organizacyjnych, pełni też rolę przewodnika po Warszawie oraz polskiej kulturze i historii. Rozszerzenie systemu Buddy na środowisko nauczycieli akademickich sprzyja nie tylko rozwojowi współpracy dydaktycznej i naukowej, ale buduje również silne relacje pozaformalne i wpływa na zwiększenie zainteresowania pracowników udziałem w mobilnościach zagranicznych. Rozszerzanie i pogłębianie współpracy z partnerami z zagranicy jest z kolei kluczowym elementem strategii umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Uczelnia może się pochwalić wskaźnikiem na poziomie 100 proc. w odniesieniu do uznawalności wykształcenia dla wymiany z krajami programu i na poziomie 87 proc. w przypadku wymiany z krajami partnerskimi. Pozytywne doświadczenia wynikające z realizacji projektów mobilności motywują do angażowania się w nowe inicjatywy. Ważnym elementem planu działania uczelni w obszarze współpracy z zagranicznymi partnerami, bazującym na rezultatach projektu, jest przygotowanie wspólnych studiów oraz prowadzenie programów kształcenia prowadzących do uzyskania podwójnych dyplomów. W przyszłości planowany jest również rozwój współpracy w zakresie: wyznaczania kadry naukowo-dydaktycznej, która mogłaby pełnić rolę zagranicznego recenzenta prac dyplomowych, publikacji i wydawnictw; organizowania wspólnych konferencji/paneli/seminariów; przygotowania i realizacji wspólnych projektów badawczych oraz pilotażowych.