Najczęściej zadawane pytania związane z programem Erasmus+

treść strony

Wybierz kategorię pytań:

 • Edukacja szkolna

  Nauczyciele oraz pracownicy szkoły mogą korzystać z doskonalenia zawodowego w formie zagranicznych kursów metodycznych i językowych, Uczniowie w projektach rozwijają kompetencje językowe, społeczne i międzykulturowe poprzez praktyczną naukę języka podczas realizowanych zagranicznych mobilności.

  grafika: strzałka
 • Kształcenie i szkolenia zawodowe

  Projekty realizowane w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe mają na celu wzmacnianie jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego zarówno w wymiarze indywidualnym poprzez realizację mobilności jak i w wymiarze instytucjonalnym bądź systemowym dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. Ponadto projekty wspierają rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych.

  grafika: strzałka
 • Szkolnictwo wyższe

  W tym sektorze edukacji program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktyki, ułatwia mobilność pracowników szkół wyższych, a także stwarza uczelniom możliwość udziału w międzynarodowych projektach.

  grafika: strzałka
 • Edukacja dorosłych

  Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami.

  grafika: strzałka
 • Młodzież

  Dzięki akcjom wspieranym w ramach programu Erasmus+ w sektorze Młodzież, osoby młode i pracujące z młodzieżą zyskują wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnego rozwoju na drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.

  grafika: strzałka

Przykładowe pytania:

 • Jakie możliwości daje szkołom nowy program?
 • Ile wniosków może złożyć jedna instytucja w akcji 1.? Czy będą jakieś ograniczenia?
 • Czy możliwe jest uzyskanie dofinansowania mobilności w akcji 1., która zakłada wyjazd kadry edukacyjnej na kurs szkoleniowy?
 • Jak teraz będą wyglądały Projekty Współpracy Szkół (dawnej akcji KA229)?
 • Jak znaleźć partnera do projektu w akcji 2?

Przykładowe pytania:

Akcja 1 „Mobilność”

 • Ile wniosków może złożyć jedna instytucja do akcji 1? Czy będą jakieś ograniczenia?
 • Czy placówki edukacyjne o złożonej strukturze (np. zespoły szkół) mogą złożyć więcej niż jeden projekt mobilności w danym roku konkursowym do sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe?
 • Czy na staż zagraniczny może wyjechać absolwent studiów wyższych?
 • Czy na staż zagraniczny może wyjechać osoba bezrobotna?
 • Czy uczniowie wyjeżdżający na staże będą mogli otrzymać dofinansowanie na przygotowanie językowe?

 

Akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”

 • Czy instytucja wnioskująca o dofinansowanie projektu partnerstw strategicznych musi być instytucją specjalizującą się w kształceniu i szkoleniach zawodowych?
 • Na jakich zasadach mogą uczestniczyć w projekcie kraje partnerskie (Partner Country)?
 • Czy tylko dwie szkoły zawodowe mogą zawiązać partnerstwo i realizować projekt partnerstw strategicznych?
 • Czy jedna instytucja może złożyć więcej niż jeden wniosek?

Przykładowe pytania:

Akcja 1 „Mobilność"

 • Jakie wymagania muszą spełniać instytucje składające wnioski o dofinansowanie mobilności edukacyjnej w sektorze szkolnictwa wyższego?
 • Moja uczelnia nie posiada Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego. Jak może ją uzyskać?
 • Czy w ramach akcji mobilność-szkoły wyższe możemy realizować wyjazdy absolwentów zewnętrznych, czy wyłącznie własnych?

 

Akcja 2 „Partnerstwa współpracy”

 • Jak długo może trwać projekt Partnerstw współpracy?

 • Jaka może być wysokość dofinansowania projektu w nowym programie Erasmus+ na lata 2021-2027?

 • Czy Narodowa Agencja określiła któryś z priorytetów jako najistotniejszy na poziomie krajowym?

 • Czy to samo konsorcjum nie może złożyć także dwóch całkowicie różnych tematycznie projektów do różnych agencji w tym samym naborze?

 • Czy można planować spotkania (stacjonarne) w krajach trzecich?

 • Czy jeden pakiet pracy może być poświęcony w całości upowszechnianiu?

 • Jak szacować koszty podróży, utrzymania?

Przykładowe pytania:

 • Chcielibyśmy gościć i wysyłać wolontariuszy. Jakie warunki musimy spełnić?
 • Za miesiąc skończę 30 lat. Czy to dyskwalifikuje mnie jako potencjalnego uczestnika programu?
 • Czy wolontariusz ponosi jakieś koszty w związku z udziałem w wolontariacie?
 • Czy w wymianach można otrzymać dofinansowanie na indywidualne wsparcie uczestników i wsparcie językowe?
 • Jakie działania można zrealizować w Akcji 3. Rozwój polityki młodzieżowej?