Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu (działania centralne)

treść strony

Program centralny skierowany do organizacji publicznych i prywatnych działających w obszarze sportu

Tematyka zgłaszanych projektów musi oscylować wokół jednego z priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ lub jednego z priorytetów określonych dla dziedziny Sportu. Partnerstwa na małą skalę umożliwiają jednak realizację niedużych projektów, które mogą mieć nawet postać działań bilateralnych. To najlepszy wybór dla mniejszych organizacji lub instytucji oraz podmiotów niemających doświadczeń projektowych.


Dziedzina sportu w programie Erasmus+ obejmuje 4 priorytety:

 1. Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia: wdrażanie 3 filarów inicjatywy HealthyLifestyle4All, działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocja i zachęcanie do uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie, promocja tradycyjnych sportów i gier.
 2. Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie.
 3. Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.
 4. Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie: zapobieganie i zwalczanie zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i ogólnie na społeczeństwo; promowanie równości w sporcie, w tym równości płci.


Cele
Oprócz zgodności z priorytetami projekty powinny skupiać się na realizacji jednego z celów (lub więcej, ale główny cel musi być jasno określony), a także odnosić się do określonych w przewodniku po programie spodziewanych rezultatów projektów.

Cele Partnerstw na małą skalę:

 • Przyciąganie do programu nowych uczestników, mniej doświadczonych organizacji i podmiotów działających na niewielką skalę. Partnerstwa te powinny stanowić dla organizacji pierwszy krok w kierunku nawiązania współpracy na szczeblu europejskim.
 • Wspieranie włączenia grup docelowych o mniejszych szansach.
 • Wspieranie czynnego obywatelstwa Unii i przenoszenie wymiaru europejskiego na poziom lokalny.


Co więcej, główne cele partnerstw współpracy mają także zastosowanie do Partnerstw na małą skalę, proporcjonalnie do zakresu i wielkości każdego projektu:

 • Podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty, które w sposób naturalny nie przynależą do pojedynczego sektora.
 • Budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych.
 • Sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.
 • Umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym) prowadzących do poprawy odpowiadającej sytuacji każdej organizacji.


Ponadto, planując tematykę i działania projektowe, należy uwzględnić aspekty horyzontalne programu Erasmus+:

 • Zrównoważenie środowiskowe
 • Włączenie i różnorodność
 • Wymiar cyfrowy
 • Uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie
  (są one dokładnie opisane w Przewodniku po programie)


Wytyczne:

 • Przygotowując opis projektu, powinno się wziąć pod uwagę cztery etapy: planowanie, przygotowanie, realizacja i działania następcze.
 • W przypadku Partnerstw na małą skalę KE zaleca również, aby uwzględnić we wnioskach co najmniej jeden lokalny lub regionalny klub sportowy.
 • W Partnerstwach na małą skalę należy skupić się na: celach, proponowanych działaniach, spodziewanych rezultatach – muszą być ze sobą wyraźnie powiązane i przedstawione w spójny sposób. Wnioski muszą zawierać ogólny harmonogram projektu z przewidywaną datą realizacji głównych celów pośrednich. Budżet projektu musi uwzględniać zaplanowane działania i wskazywać część dofinansowania przeznaczoną na każde z działań.


Kryteria oceny
We wszystkich kategoriach obowiązują takie same, cztery kryteria oceny, różnią się jednak nieznacznie wagą punktów. Są to:

 1. Adekwatność projektu.
 2. Jakość planu projektu i jego realizacji.
 3. Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy.
 4. Wpływ (oddziaływanie).

Aby wnioski zostały rozpatrzone, muszą uzyskać minimum 50% punktów w każdym kryterium oraz łącznie minimum 60 punktów na 100 możliwych. W Partnerstwach na małą skalę w przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo otrzymają wnioski, które zostaną najwyżej ocenione w kategoriach „Adekwatność projektu”, a następnie „Wpływ”.


Jak aplikować?
Wnioski wypełnia się i składa w języku angielskim bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli, poprzez portal Funding & tender opportunities, po zarejestrowaniu się w systemie EU Login i uzyskaniu indywidualnego kodu PIC. Szczegółowe i wiążące informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w tej kategorii znajdują się w Przewodniku po programie Erasmus+.


Granty
W tej kategorii funkcjonuje podział projektów na dwa rodzaje, określane przez kwoty dofinansowania (ryczałtu), zależne od zakresu planowanych działań.

  Kategoria ryczałtu

  Kwota ryczałtu (euro)

  Minimalna liczba partnerów

  Czas realizacji

  1

  30 000

  2 z 2 różnych Krajów Programu

  6–24 miesięcy

  2

  60 000


Termin składania wniosków upłynął: 5 marca 2024 r., o godz. 17.00.

Zobacz nasze filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające