treść strony

Jesteś tym, co jesz

Siedem uczelni europejskich bada, jakie cechy musi mieć ich przyszły absolwent, aby zawalczyły o niego firmy produkujące ekologiczną żywność i opracowuje program kształcenia dla swoich studentów.

Szkolnictwo wyższe
Tytuł projektu:
Akcja:
Data realizacji:
Miejsce:

Innowacyjna edukacja dla potrzeb
sektora żywności ekologicznej

Akcja 2. Współpraca na rzecz
innowacji i dobrych praktyk

1 września 2014 –
31 sierpnia 2016

Warszawa

 

Liderem konsorcjum jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, a partnerami szkoły wyższe z Niemiec, Czech, Estonii, Hiszpanii, Finlandii i Włoch.– EPOS ma dać odpowiedź na pytanie, jakie cechy powinien mieć absolwent studiów wyższych, by być atrakcyjnym dla sektora produkcji ekologicznej. Chcemy wiedzieć, kogo do pracy poszukują różne grupy interesariuszy, a więc czego i w jaki sposób powinniśmy uczyć – wyjaśnia prof. dr. hab Ewa Rembiałkowska,współkoordynatorka projektu. Dobór partnerów w projekcie nie jest przypadkowy. – To nie tylko świetnie przygotowane merytorycznie, profesjonalne uczelnie, ale i liderzy w dziedzinie innowacyjnego edukowania, jak choćby Finlandia – dodaje prof.  Ewa Rembiałkowska.

Na etapie projektu zadaniem szkół jest dokonanie oceny oczekiwań pracodawców z sektora żywności ekologicznej na rodzimym rynku, a następnie opracowanie na tej podstawie materiałów edukacyjnych dla studentów i udostępnienie ich na wirtualnej platformie e-learningowej Moodle. Wiedza teoretyczna z zakresu rolnictwa i żywności eko stanowi podstawę do udziału studentów w letnim kursie intensywnym. – Tematyka kursu to “Organic food production change”. – mówi prof. Ewa Rembiałkowska. – Zależy nam, aby pokazać studentom, jak wygląda łańcuch produkcji żywności ekologicznej jako proces. Czyli od obory do talerza – poprzez marketing żywności, prawo żywnościowe, hodowlę zwierząt, uprawę roślin, techniki płodozmianu i wiele innych. W ramach projektu studenci wezmą również udział w praktykach  w gospodarstwach ekologicznych i innych jednostkach związanych z tą dziedziną.

– Obecnie zbyt często udział studenta w uniwersyteckim wykładzie ogranicza się do bezmyślnego, mechanicznego spisywania treści slajdów z prezentacji wykładowcy – dodaje dr inż. Dominika Średnicka-Tober, druga koordynatorka projektu z SGGW. – Stąd pomysł na projekt, który pozwoli studentom łączyć teorię z praktyką i umożliwi im ścisłą współpracę z pracodawcami, owocującą kreatywnym rozwiązywaniem realnych problemów gospodarstw z sektora żywności ekologicznej.

Projekt umożliwi wypracowanie innowacyjnych metod i materiałów edukacyjnych, a także – co stanowi najważniejszy rezultat – stworzenie innowacyjnego programu kształcenia w dziedzinie produkcji żywności ekologicznej, odpowiadający potrzebom rynku pracy w sektorze ekologicznym. Zostanie on wdrożony przez każdą uczelnię wchodzącą w skład konsorcjum.

Platforma Rezultatów Projektów Erasmus+