Konkurs EITA – Nominowane projekty z Polski

treść strony

EITA Lista nominowanych 2021

Po raz pierwszy liderzy europejskiego obszaru edukacji zostaną uhonorowani Europejską nagrodą za innowacyjność w nauczaniu.

Poznaj polskich kandydatów!

Kategoria: edukacja wczesnoszkolna i opieka nad dzieckiem

 • „Dobry nauczyciel – dobre przedszkole – dobry start”.
  Przedszkole Miejskie nr 4 w Kraśniku

Celem projektu było osiągnięcie lepszych efektów nauczania przez wykorzystywanie innowacyjnych metod (np. edukacja matematyczna z wykorzystaniem klocków multisensorycznych, włączenie angielskiego do codziennych zajęć), wzrost umiejętności pedagogicznych nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi uzdolnionymi artystycznie (interdyscyplinarne metody pracy) i poszerzenie kontaktów międzynarodowych przedszkola.

 • „Be a master – Think creatively”.
  Przedszkole nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi w Koninie

Projekt był realizowany wspólnie z placówkami z Polski, Islandii, Hiszpanii, Portugalii, Litwy i Grecji, a jego główny cel zakładał wzrost kompetencji nauczycieli w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych przez wykorzystanie podstaw programowania. Inicjatywa miała też dostarczyć środki edukacyjne pozwalające przygotować dzieci do swobodnego i bezpiecznego poruszania się w świecie nowoczesnych technologii.

Kategoria: szkoły podstawowe

 • „Ku lepszej jakości i nowoczesności”.
  Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Warszawie

Projekt dotyczył polepszenia jakości kształcenia w zakresie zintegrowanego nauczania i nauczania języków obcych, a także wykorzystania innowacyjnych technologii i metod oraz współpracy międzynarodowej. Szkoła wprowadziła m.in. takie narzędzia do pracy, ja: eduroboty, platformę Moodle oraz metodologię CLIL, a z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaczęła stosować zasady tutoringu i coachingu.

 • „Open your mind, change your life”.
  Zespół Szkół w Lubczy

Poprawienie frekwencji uczniów, zapobieganie rezygnowaniu z edukacji, wspieranie podopiecznych ze słabszymi wynikami z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych oraz poprawa kompetencji kluczowych uczniów w perspektywie uczenia się przez całe życie – oto cele projektu realizowanego razem szkołami z Chorwacji, Portugalii, Niemiec i Grecji.

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

 • „Nauczyciele w Europie dla uczniów niepełnosprawnych”.
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Działania w projekcie obejmowały m.in. wyjazdy na szkolenia metodyczne i obserwację pracy integracyjnych szkół specjalnych, co pozwoliło na wdrożenie w placówce rozwiązań w obrębie pracy z osobami z autyzmem, nauczania języka obcego, komunikacji alternatywnej, współpracy z rodzicami, tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych czy wzbogacenie warsztatu pracy o techniki informatyczne.

 • „Reversed Roles at School: Flipped Classroom and Learning Through Teaching”.
  I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie

W przedsięwzięciu uczestniczyły również placówki z Włoch, Turcji, Litwy, Węgier, Grecji i Rumunii. Zadanie projektowe polegało na znalezienie sposobów na zmotywowanie uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych poprzez zwiększenie ich zaangażowania w proces uczenia się. W efekcie w szkołach partnerskich wdrożono m.in. metodę tzw. odwróconej klasy, pozwalającej przeznaczyć więcej czasu na ćwiczenia praktyczne.

Kategoria: szkoły branżowe i techniczne

 • „We educate at European level”.
  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju osobistego uczniów i zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Technicy informatycy i technicy mechatronicy odbyli staże u zagranicznych pracodawców, a nauczyciele przedmiotów zawodowych skorzystali z job shadowingu w goszczącej placówce. Realizacja projektu m.in. zainspirowała nauczycieli informatyki do wdrożenia zajęć z projektowania i programowania układów w oparciu o platformę Arduino.

 • „AlterDrive”.
  Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz dopasowanie oferty kształcenia i szkolenia zawodowego w branży motoryzacyjnej do rynku pracy to cele, które osiągnęło partnerstwo organizacji edukacyjnych i technologicznych z Czech, Hiszpanii i Polski. Opracowano innowacyjne rezultaty wspomagające nauczanie o alternatywnych źródłach napędów pojazdów samochodowych, wśród których wyróżnia się platforma alterdrive.eu. Zacieśniono też współpracę z biznesem.