Działania w zakresie opracowania wspólnych studiów Erasmus Mundus

treść strony

Opracowanie studiów Erasmus Mundus

Działanie w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Celem działania jest wsparcie przygotowania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie, jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem.
Realizacja projektu pozwoli przygotować się uczelniom do realizacji wspólnych studiów magisterskich.

Kto może wnioskować:
Wnioskodawcą może być dowolna instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona i działająca zgodnie z przepisami prawnymi tego kraju w państwie członkowskim UE lub w państwie stowarzyszonym z Programem lub państwie niestowarzyszonym z Programem.
Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.
Organizacje uczestniczące:
Projekty dotyczące EMDM należą do projektów z jednym beneficjentem. Beneficjent nawiąże kontakty i współpracę w świetle ustanowienia programu magisterskiego zgodnie z definicją „zintegrowanego programu magisterskiego”. Na etapie składania wniosku wnioskodawca powinien wskazać organizacje uczestniczące, nie wezmą one jednak udziału w procesie podpisywania umowy o udzielenie dotacji.
Finansowanie:
Ryczałt w wysokości 55 000 euro na projekt.
Czas trwania projektu:
15 miesięcy
Jak wnioskować:

Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & Tender Opportunities.