Budowanie potencjału w dziedzinie sportu (działania centralne)

treść strony

Program skierowany do organizacji publicznych i prywatnych działających w obszarze sportu, aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia, otwartych na współpracę z krajami Bałkanów Zachodnich

Celem ogólnym programu Budowania potencjału w dziedzinie sportu jest wspieranie działań i polityk związanych ze sportem w uprawnionych krajach z państw trzecich niestowarzyszonych z programem (region 1 i 2): Albanii, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Czarnogórze, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, terytorium Ukrainy uznanym przez prawo międzynarodowe (należy sprawdzić ograniczenia w przypadku Białorusi i Kosowa). Projekty realizowane w tym programie powinny odgrywać rolę narzędzia edukacyjnego wykorzystywanego jako środek promowania wartości, rozwoju osobistego i społecznego oraz tworzenia spójnych, zintegrowanych społeczności.

Realizacja działań w tym programie ma służyć:

 • zwiększeniu potencjału organizacji realizujących działania oddolne w obszarze sportu;
 • zachęcaniu do uprawiania sportu i aktywności fizycznej;
 • promowaniu włączenia społecznego poprzez sport;
 • promowaniu pozytywnych wartości w sporcie (takich jak postawa fair play, tolerancja, zespołowość);
 • wspieraniu współpracy obejmującej różne regiony świata poprzez wspólne inicjatywy.

Cele szczegółowe i obszary tematyczne:

 • propagowanie wspólnych wartości, równouprawnienia płci w sporcie, przeciwdziałania dyskryminacji;
 • sport jako narzędzie rozwijania umiejętności niezbędnych do zwiększenia zaangażowania społecznego grup defaworyzowanych (niezależność, przywództwo itp.);
 • integracja migrantów;
 • pojednanie po zakończeniu konfliktu.

Proponowane działania muszą być bezpośrednio związane z ogólnymi i szczegółowymi celami programu, tj. muszą odpowiadać jednemu lub większej liczbie celów i obszarów tematycznych wymienionych powyżej i obejmować cały okres realizacji projektu.

Aspekty horyzontalne

Oprócz uwzględnienia celów i obszarów tematycznych, już na etapie przygotowywania projektu i planowania działań zaleca się wzięcie pod uwagę wykorzystania i implementacji aspektów horyzontalnych programu Erasmus+. Ma to na celu zwiększanie wpływu i jakościowej realizacji projektów. Cele horyzontalne obejmują:

 • zrównoważenie środowiskowe;
 • włączanie i różnorodność;
 • wymiar cyfrowy;
 • wspólne wartości, zaangażowanie obywatelskie i uczestnictwo.

Przykładowe działania

Projekt może obejmować szeroki zakres współpracy, wymiany i komunikacji, m.in.:

 • tworzenie i rozwijanie sieci między organizacjami, państwami czy regionami;
 • rozwijanie i wdrażanie wymiany najlepszych praktyk lub pomysłów;
 • realizowanie wspólnych zajęć sportowych i towarzyszących im wydarzeń edukacyjnych;
 • opracowywanie, testowanie, udostępnianie i wdrażanie nowych metod uczenia się pozaformalnego oraz związanych z tym narzędzi, praktyk i materiałów poprzez szkolenia praktyczne i mobilność kadry sportowej;
 • podnoszenie świadomości na temat dyskryminacji grup defaworyzowanych w sporcie;
 • wspieranie w budowaniu zaangażowanego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Opisane powyżej aspekty i cele działań, do których będzie odnosił się projekt, powinny przełożyć się na oczekiwany wpływ projektu.

Kto może aplikować

O dofinansowanie mogą starać się organizacje i instytucje, publiczne lub prywatne, m.in.:

 • podmioty publiczne działające w obszarze sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • organizacje sportowe działające na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • komitety olimpijskie/paraolimpijskie lub związki sportowe;
 • organizacje reprezentująca ruch „sport dla wszystkich” („Sport For All” movement);
 • organizacje działające w obszarze promocji aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia;
 • organizacje działające w sektorze aktywnego wypoczynku;
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, ukierunkowane na działania związane ze sportem, aktywnością fizyczną i zdrowym stylem życia.

W projekcie mogą uczestniczyć publiczne lub prywatne przedsiębiorstwa (małe, średnie lub duże, w tym przedsiębiorstwa społeczne), nie mogą jednak odgrywać roli koordynatora, a ich udział w projekcie należy uzasadnić (wykazać wyraźną wartość dodaną). Udział takich podmiotów nie może również wiązać się z działaniami ukierunkowanymi na bezpośredni zysk z realizacji projektu.

Miejsce działań

Projekt powinien być realizowany w krajach organizacji w nim uczestniczących, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków, związanych z celami akcji. Do takich wyjątków mogą należeć np.:

 • działania realizowane w siedzibach instytucji Unii Europejskiej, zlokalizowanych poza krajami uczestniczącymi w projekcie;
 • działania obejmujące dzielenie się rezultatami i ich promowanie podczas odpowiednich transnarodowych wydarzeń i konferencji tematycznych w państwach członkowskich UE, państwach trzecich stowarzyszonych z programem lub w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem.

Czas trwania projektu

Wnioskodawcy mają do wyboru trzy okresy realizacji działań. Projekty budowania potencjału mogą trwać rok, dwa lata lub trzy lata. Czas trwania projektu należy określić na etapie składania wniosku na podstawie celu projektu i rodzaju działań.

Kraje uprawnione do udziału w programie oraz minimalna liczba partnerów

Projekt Budowania potencjału może być realizowany przez co najmniej 4 organizacje, w tym:

 • co najmniej 2 organizacje z 2 różnych krajów programu (27 państw członkowskich UE i stowarzyszone z programem państwa trzecie: Macedonia Północna, Serbia, Islandia, Norwegia, Turcja, Liechtenstein);
 • co najmniej 2 organizacje z co najmniej 1 z państw trzecich niestowarzyszonych z programem (region 1 i 2).

Jak aplikować

Wnioski wypełnia się i składa w języku angielskim bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli, poprzez portal Funding & tender opportunities, po zarejestrowaniu się w systemie EU Login i uzyskaniu indywidualnego kodu PIC. Szczegółowe i wiążące informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w tej kategorii znajdują się w Przewodniku po programie Erasmus+.

Zasada przyznania i kwota grantu

Finansowanie projektów opiera się na systemie jednorazowych kwot ryczałtowych. Zostaną one określone w oparciu o szacunkowy budżet działań proponowanych przez wnioskodawcę, uszczegółowiony za pomocą tzw. pakietów prac (work packages). Kwota grantu mieści się w granicach od 100 000 do 200 000 euro i stanowi maksymalnie 80% szacunkowego budżetu (ustalonego po dokonaniu oceny).

Termin składania wniosków upłynął: 5 marca 2024 r., o godz. 17.00.

Zobacz nasze filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające