Mobilności kadry sportowej (działanie zdecentralizowane)

treść strony

Mobilności kadry sportowej instytucji i organizacji działających w różnych obszarach sportu powszechnego i lokalnego oraz promocji aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Głównym celem programu jest rozwój organizacji i instytucji: udział w krótkookresowych obserwacjach pracy (job shadowing) lub dłuższych wyjazdach w celach szkoleniowych lub trenerskich. Mobilności kadry powinny być ukierunkowane na podniesienie kompetencji, kwalifikacji oraz nabycie nowych doświadczeń, co przełoży się na rozwój zawodowy trenerów i innego personelu, w tym wolontariuszy, w obszarze sportu powszechnego. Kadra sportowa spoza obszaru sportu powszechnego, np. realizująca zadania w zakresie kariery dwutorowej, może również uczestniczyć w mobilnościach – pod warunkiem wykazania korzyści z udziału w programie dla sportu powszechnego.

Program mobilności powinien uwzględniać działania na rzecz włączania i różnorodności, zrównoważenia środowiskowego, edukacji cyfrowej i aktywnego uczestnictwa, które stanowią priorytety programu Erasmus+ (aspekty horyzontalne programu). Więcej informacji o priorytetach programu Erasmus+ i dokładne wytyczne dotyczące poszczególnych kategorii działań znajdują się w Przewodniku po programie.

Kto może aplikować
O dofinansowanie na realizację projektów mobilności kadry sportowej mogą ubiegać się publiczne i prywatne organizacje i instytucje działające w obszarze i na rzecz sportu powszechnego. Projekty nie mogą być nastawione na generowanie zysku.

Kraje uprawnione do udziału w programie
Projekty mobilności kadry sportowej mogą być realizowane w państwach członkowskich UE oraz państwach trzecich stowarzyszonych z programem (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Macedonia Północna, Serbia).

Rodzaje mobilności kadry w programie Erasmus+ Sport:
1. Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do14 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
2. Wyjazdy w celach szkoleniowych lub trenerskich (od 15 do 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży).

Pierwsza kategoria mobilności umożliwia zdobywanie wiedzy i doświadczeń wynikających z obserwacji pracy organizacji goszczącej oraz praktyki trenerskiej i systemów szkoleniowych. Druga kategoria mobilności wiąże się ze zdobywaniem wiedzy poprzez praktykę trenerską lub szkoleniową prowadzoną przez kadrę sportową w organizacji goszczącej za granicą oraz wymianę doświadczeń z osobami na równorzędnych stanowiskach pracującymi w organizacji goszczącej. Dodatkowym działaniem związanym z mobilnością są wizyty przygotowawcze, które mogą być realizowane w kraju organizacji goszczącej, przed rozpoczęciem docelowych aktywności w ramach kategorii pierwszej lub drugiej. Wizyty przygotowawcze mogą być realizowane przez kadrę zaangażowaną w organizację projektu, ale nie biorącą udziału w mobilnościach i/lub przez uczestników mobilności.

Pozostałe, szczegółowe cele projektów mobilności:

 • Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przez kadrę sportową, w tym wiedzy dotyczącej dobrego zarządzania, odpowiedzialności środowiskowej, integracyjnej roli sportu, włączania poprzez sport oraz wartości wynikających z międzynarodowej współpracy.
 • Poprawienie możliwości operacyjnych organizacji i instytucji działających na poziomie lokalnym w sporcie amatorskim, powszechnym, co przełoży się na zwiększenie uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej, szczególnie młodego pokolenia, z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz digitalizacji w sporcie.
 • Zwrócenie uwagi na prozdrowotne właściwości sportu i aktywności fizycznej oraz na profilaktykę i edukację w sporcie i poprzez sport: promocja zdrowego stylu życia.
 • Promocja wartości europejskich poprzez sport, w tym aktywnego obywatelstwa.
 • Utworzenie europejskiej sieci kadry sportowej.
 • Osiągnięcie celów planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2021-2024.

Czas trwania projektu
Projekt może trwać od 3 do 18 miesięcy.

Zakres działań
Projekt może obejmować jedną lub więcej mobilności, w jednym lub więcej krajów oraz wizytę przygotowawczą. Liczba mobilności, które mogą się odbyć w ramach projektu jest ograniczona do 10 (do tej liczby nie wlicza się wizyta przygotowawcza). Oprócz mobilności w ramach projektu można również zaplanować współpracę wirtualną, która może stanowić ważną merytorycznie część projektu. Wizyta przygotowawcza może poprzedzać obie kategorie mobilności, musi jednak być uzasadniona i służyć poprawie jakości działań projektowych.

Uczestnicy
Maksymalna liczba uczestników wszystkich działań w ramach projektu: 10 osób. Uprawnionymi uczestnikami są trenerzy i inny personel sportowy oraz wolontariusze (niebędący trenerami), mieszkający w kraju organizacji wysyłającej. Pracę w lub na rzecz organizacji wysyłającej należy móc udokumentować (umowa o pracę, umowa o wolontariacie, opis zadań i in.).

Budżet w projektach mobilności kadry sportowej obejmuje koszty:

 • wsparcia organizacyjnego (350 euro na uczestnika);
 • transportu – według kalkulatora odległości (od 23 do 1735 euro);
 • indywidualne uczestnika – w zależności od przynależności państwa, w którym odbywa się mobilność, do jednej z trzech zdefiniowanych grup (kwoty od 104 do 134 euro na dzień w przypadku mobilności trwających od 2 do 14 dni oraz od 73 do 94 euro na dzień w przypadku mobilności trwających od 15 do 60 dni). W uzasadnionym przypadku wsparcie indywidualne uczestnika obejmuje również czas podróży, do 2 dni (1 dzień w jedną stronę) w przypadku standardowych podróży oraz do 6 dni (3 dni w jedną stronę) w przypadku „zielonych podróży” (pociąg, autobus, wspólne przejazdy samochodowe, rower);
 • uczestnictwa osób z mniejszymi szansami (125 euro oraz 100% kosztów kwalifikowalnych, m.in. dla osób z niepełnosprawnością, ta kwota obejmuje np. udział w projekcie asystenta osoby z niepełnosprawnością);
 • wizyty przygotowawczej (680 euro na uczestnika – maksymalnie 2 osoby, w uzasadnionych merytorycznie przypadkach);
 • wsparcia językowego (150 euro – w przypadku braku możliwości skorzystania z komisyjnego narzędzia online do doskonalenia językowego lub specyficznych potrzeb językowych związanych z mobilnością);
 • specjalne (niezbędne szczepienia, certyfikaty medyczne, koszty wizowe itp., 100% kosztów kwalifikowalnych);

Budżet całego programu w roku 2024: 10 000 000 euro (8 000 000 euro w roku 2023).

Budżet programu w Polsce w roku 2024: 725 866 euro (577 348 euro w roku 2023).

Jak aplikować
Dokładna instrukcja krok po kroku znajduje się w sekcji Jak złożyć wniosek. Przede wszystkim należy wyrobić sobie klucz dostępu do narzędzi aplikacyjnych (EU-Login) oraz zarejestrować swoją organizację w systemie OID (organizacje, które aplikowały już o zdecentralizowane środki w ramach innych sektorów programu Erasmus+, korzystają z już istniejącego numeru OID organizacji. W przypadku braku pewności, czy organizacja posiada swój numer OID, można ją wyszukać poprzez wyszukiwarkę organizacji). Po zarejestrowaniu organizacji należy wybrać odpowiednią kategorię projektu Erasmus+ (Mobilności kadry sportowej: KA-182-SPO) na portalu WebGate. Informacje o procesie wnioskowania znajdują się też w części C Przewodnika po programie Erasmus+.

Termin składania wniosków: 1 października 2024 r., do godz. 12:00.

Filmy i webinaria

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające