Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe (działania centralne)

treść strony

Program centralny skierowany do organizacji publicznych i prywatnych działających w obszarze sportu

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą starać się organizacje i instytucje, publiczne lub prywatne (m.in. stowarzyszenia, fundacje, kluby):

 • podmioty publiczne działające w obszarze sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
 • organizacje sportowe działające na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym, europejskim lub międzynarodowym;
 • komitety olimpijskie/paraolimpijskie lub związki sportowe;
 • organizacje działające w obszarze idei sportu dla wszystkich („Sport For All” movement);
 • organizacje działające w obszarze promocji aktywności fizycznej;
 • organizacje działające w sektorze aktywnego wypoczynku;
 • organizacje działające w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży, ukierunkowane na działania związane ze sportem i aktywnością fizyczną.


Priorytety
Tematyka projektów niekomercyjnych europejskich imprez sportowych musi oscylować wokół jednego z priorytetów określonych dla dziedziny Sportu. Są to:

 1. Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia: wdrażanie 3 filarów inicjatywy HealthyLifestyle4All, działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocja i zachęcanie do uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie, promocja tradycyjnych sportów i gier.
 2. Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie.
 3. Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.
 4. Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie: zapobieganie i zwalczanie zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i ogólnie na społeczeństwo; promowanie równości w sporcie, w tym równości płci.

Cele
Oprócz zgodności z priorytetami projekty powinny skupiać się na realizacji jednego z celów (lub więcej, ale główny cel musi być jasno określony) ustalonych dla poszczególnych kategorii, a także odnosić się do określonych w przewodniku po programie spodziewanych rezultatów projektów.

Cele Niekomercyjnych europejskich imprez sportowych:

 • wolontariat sportowy;
 • włączanie społeczne poprzez sport;
 • walka z dyskryminacją w sporcie, obejmująca równość płci;
 • zachęcenie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym: a) wdrażaniu zalecenia Rady w sprawie prozdrowotnej aktywności fizycznej, wytycznych UE dotyczących aktywności fizycznej oraz wezwania z Tartu w sprawie zdrowego stylu życia; b) wspieraniu wdrażania Europejskiego Tygodnia Sportu; c) promowaniu sportu i aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie; d) promowaniu wszelkich działań zachęcających do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, w tym tradycyjnych sportów i gier oraz sportu międzypokoleniowego.

Jak aplikować?
Wnioski wypełnia się i składa w języku angielskim bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli, poprzez portal Funding & tender opportunities, po zarejestrowaniu się w systemie EU Login i uzyskaniu indywidualnego kodu PIC. Szczegółowe i wiążące informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w tej kategorii znajdują się w Przewodniku po programie Erasmus+.

Granty
W kategorii Niekomercyjnych europejskich imprez sportowych funkcjonuje podział projektów na trzy rodzaje, określane przez kwoty dofinansowania, zależne od liczby partnerów i zakresu planowanych działań.

Wyszczególniono również dwa rodzaje międzynarodowych wydarzeń:

 • o zasięgu europejskim (European wide-event) – kategoria ryczałtu: 3;
 • o zasięgu lokalnym (European local events) – kategorie ryczałtu: 1-2.

W przypadku imprez o zasięgu lokalnym partnerzy są współbeneficjentami programu, a więc organizacja wnioskująca przekazuje im środki z grantu na pokrycie zaplanowanych wspólnie działań, we wspólnie określonym zakresie. Działania realizują wszyscy partnerzy, we wszystkich krajach. W pierwszej kategorii ryczałtu maksymalna liczba organizacji to 5, w pozostałych nie ma górnego limitu, należy jednak wziąć pod uwagę koszty zaangażowania większej liczby partnerów i trudności organizacyjne – dopasować projekt do własnych możliwości zarządzania nim.

W przypadku imprez o zasięgu europejskim partnerzy (uczestnicy) występują w roli organizacji stowarzyszonych, a wszystkie koszty pokrywa organizacja wnioskująca. Działania odbywają się tylko w kraju koordynatora.

  Kategoria ryczałtu

  Kwota ryczałtu (euro)

  Minimalna liczba partnerów

  Czas realizacji

  1. European local events

  200 000                       

  3 z 3 różnych Krajów Programu

  12–18 miesięcy  

  2. European local events

  300 000

  6 z 6 różnych Krajów Programu

  3. European wide-events

  450 000

  10 z 10 różnych Krajów Programu

 

Wnioskodawcy muszą podzielić działania w ramach projektu na „pakiety prac” (work packages). Każdy pakiet prac związany jest z celami szczegółowymi, a wnioskodawcy muszą określić zestaw wskaźników ilościowych i jakościowych pozwalających ocenić stopień, w jakim osiągnięto te cele.

W ramach tej akcji nie wspiera się następujących imprez sportowych: zawodów sportowych organizowanych regularnie przez krajowe, europejskie lub międzynarodowe federacje/związki/ligi sportowe (mistrzostwa krajowe, europejskie lub światowe), chyba że przedmiotem wniosku jest wsparcie finansowe działań dodatkowych skierowanych do dużej liczby osób.

Termin składania wniosków upłynął: 5 marca 2024 r., o godz. 17.00.

Zobacz nasze filmy

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające

Zobacz najczęściej zadawane pytania

Przeczytaj!

Skontaktuj się z ekspertami!

Zobacz!