Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie sportu (działania centralne)

treść strony

Program centralny skierowany do organizacji publicznych i prywatnych działających w obszarze sportu

Tematyka projektów musi oscylować wokół jednego z priorytetów horyzontalnych programu Erasmus+ dla Akcji 2 lub jednego z priorytetów określonych dla dziedziny Sportu.


Dziedzina Sportu w programie Erasmus+ obejmuje 4 priorytety:

 1. Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia: wdrażanie 3 filarów inicjatywy HealthyLifestyle4All, działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocja i zachęcanie do uprawiania sportu oraz aktywności fizycznej jako narzędzia wspierającego zdrowie, promocja tradycyjnych sportów i gier.
 2. Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie.
 3. Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.
 4. Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie: zapobieganie i zwalczanie zjawisk i zachowań, które mogą mieć negatywny wpływ na uprawianie sportu i ogólnie na społeczeństwo; promowanie równości w sporcie, w tym równości płci.

Określając cele projektu, należy również mieć na uwadze główne cele partnerstw współpracy:

 • Podniesienie jakości pracy i praktyk zaangażowanych organizacji i instytucji, otwarcie na nowe podmioty, które w sposób naturalny nie przynależą do pojedynczego sektora.
 • Budowanie zdolności organizacji w zakresie prac międzynarodowych i międzysektorowych.
 • Sprostanie wspólnym potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.
 • Umożliwienie transformacji i zmian (na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym lub sektorowym) prowadzących do poprawy odpowiadającej sytuacji każdej organizacji.


Ponadto, planując tematykę i działania projektowe, należy uwzględnić co najmniej jeden aspekt horyzontalny programu Erasmus+:

 • Zrównoważenie środowiskowe
 • Włączenie i różnorodność
 • Wymiar cyfrowy
 • Uczestnictwo i zaangażowanie obywatelskie
  (są one dokładnie opisane w Przewodniku po programie)


Kryteria oceny
We wszystkich kategoriach obowiązują takie same, cztery kryteria oceny, różnią się jednak nieznacznie wagą punktów. Są to:

 1. Adekwatność projektu.
 2. Jakość planu projektu i jego realizacji.
 3. Ustalenia w zakresie jakości partnerstwa i współpracy.
 4. Wpływ (oddziaływanie).

Aby wnioski zostały rozpatrzone, muszą uzyskać minimum 50% punktów w każdym kryterium oraz łącznie minimum 60 punktów na 100 możliwych.


Jak aplikować?
Wnioski wypełnia się i składa w języku angielskim bezpośrednio do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli, poprzez portal Funding & tender opportunities, po zarejestrowaniu się w systemie EU Login i uzyskaniu indywidualnego kodu PIC. Szczegółowe i wiążące informacje o zasadach ubiegania się o dofinansowanie w tej kategorii znajdują się w Przewodniku po programie Erasmus+.


Granty
W tej kategorii funkcjonuje podział projektów na trzy rodzaje, określane przez kwoty dofinansowania (ryczałty - lump sum), zależne od zakresu planowanych działań.

  Kategoria ryczałtu

  Kwota ryczałtu (euro)   

  Minimalna liczba partnerów         

  Czas realizacji     

  1

  120 000

  3 z 3 różnych Krajów Programu

  12–36 miesięcy

  2

  250 000

  3

  400 000

 

Termin składania wniosków upłynął: 5 marca 2024 r., o godz. 17.00.

Filmy i webinaria

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające