Projekty pilotażowe i Działania przygotowawcze (działania centralne)

treść strony

Projekty pilotażowe i Działania przygotowawcze to dodatkowe możliwości realizacji projektów centralnych w obszarze sportu i aktywności fizycznej, ogłaszane co roku przez Komisję Europejską.

Projekty te mają swoją osobną tematykę i priorytety, które zmieniają się z każdą edycją. Ideą tych dodatkowych programów jest poszukiwanie innowacji, inspiracji i rozwiązań określonych problemów i wyzwań, formułowanych przez polityki Komisji Europejskiej w dziedzinie sportu.

W 2022 roku tematyka projektów obejmowała:

 1. Działania przygotowawcze: Programy wspierające sport powszechny oraz innowacje w infrastrukturze sportowej (Preparatory Actions: Grassroots sports programmes and infrastructure innovation).
 2. Projekty pilotażowe: Sport dla ludzi i planety – w nowym, europejskim podejściu do zrównoważonego rozwoju (Pilot Projects: Sport for People and Planet – a new approach on sustainability through sport in Europe).

W 2021 roku priorytety były związane z rozwiązywaniem problemów uchodźców (np. włączanie poprzez sport) oraz dopingiem w sporcie.

Cele działań
Projekty pilotażowe
powinny skupiać się na podnoszeniu świadomości, inspirowaniu określonych, prozdrowotnych zachowań i nawyków i zwiększeniu roli i znaczenia sportu w transformacjach społeczno-środowiskowych. Powinny również szukać sposobów na zaangażowanie obywateli w działania służące zrównoważonemu rozwojowi, z wykorzystaniem potencjału wydarzeń sportowych oraz siły komunikacji sportu: autorytetów, wzorów postaw, szczególnie dla młodego pokolenia.

W Działaniach przygotowawczych projekty powinny być nastawione na poszukiwanie nowych form zaangażowania obywateli w aktywność sportową (szczególnie młodego pokolenia) oraz nowych rozwiązań i innowacji infrastrukturalnych, które pomogłyby osiągnąć ten cel.

Kto może złożyć wniosek
Instytucje i organizacje działające w obszarze sportu i aktywności fizycznej z krajów członkowskich UE (włączając w to terytoria zamorskie). Dotyczy to również podmiotów powiązanych, zaangażowanych w działania projektowe. W Projektach pilotażowych i Działaniach przygotowawczych nie określa się partnera/ów projektu. Grant przyznawany jest tylko organizacji wnioskującej.

Czas realizacji 
W obu kategoriach projekty będzie można realizować w okresie od 12 do 18 miesięcy.

Kwota dofinansowania 
Dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 80% wartości projektu, a maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać, w obu programach wynosi 400 tys. euro. Kategoria wkładu własnego nie jest z góry określona i może obejmować różne rodzaje działań. Dopuszczalne jest finansowanie zewnętrzne, sponsoring i in., nie ma jednak możliwości współfinansowania z innych środków grantowych Komisji Europejskiej (podwójne finansowanie).

Jak aplikować 
Wnioski o dofinansowanie składa się w języku angielskim poprzez portal Komisji Europejskiej Funding & Tender Opportunities. Niezbędne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w systemie EU Login oraz uzyskanie numeru identyfikacyjnego organizacji lub instytucji (PIC).

Budżet programu 
Całkowity budżet programu w 2022 r. wyniósł 1 437 074 euro dla Projektów pilotażowych oraz 1 945 500 euro dla Działań przygotowawczych.

Termin składania wniosków upłynął:
17 października 2023 r., o godz. 17.00.

Więcej informacji i zaproszenie do składania wniosków znajdują się na stronie: https://sport.ec.europa.eu/funding

Unijne inicjatywy, wytyczne oraz priorytety i cele dotyczące obszaru sportu i aktywności fizycznej zostały opisane na stronie EACEA. Informacje te mogą pomóc w dookreśleniu tematyki projektu, w odpowiedzi na zapotrzebowanie wynikające z określonych polityk w dziedzinie sportu, sformułowanych przez Komisję Europejską.

Filmy i webinaria

 • w lewo
 • w prawo
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film
 • odtwórz film

Inicjatywy wspierające