Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

treść strony

Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

Działanie w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw to wielostronne projekty, któych celem jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rezultaty wypracowane przez konsorcja powinny być odpowiedzią na wyzwania społeczne i gospodarcze, takie jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, przystosowanie społeczeństwa do szybkich zmian oraz innowacji na rynku pracy.
Kto może wnioskować:
Wniosek może złożyć każdy podmiot, będący pełnoprawnym partnerem, prawnie ustanowiony w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem Erasmus+.
Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt.
Organizacje uczestniczące:
W projekcie mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Konsorcjum obejmuje podmioty z co najmniej 4 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem oraz co najmniej 8 partnerów pełnoprawnych.
W skład partnerstwa wchodzą co najmniej 3 podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące organizacje reprezentujące takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej 3 podmioty organizujące kształcenie i szkolenia (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych.
W każdym projekcie w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.
Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z Programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.
Czas trwania projektu:
2 lub 3 lata
Finansowanie:
Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu:
1.000.000 EUR - projekty dwuletnie
1.500.000 EUR - projekty trzyletnie
Jak wnioskować:
Ostateczny termin składania wniosków to 7 marca 2024 r., godz. 17:00 czasu obowiązującego w Brukseli.
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & Tenders Opportunities.

Materiały ze spotkania informacyjnego