Ewaluacja projektu

treść strony

Ewaluacja

Ewaluacja pozwala na zebranie informacji na temat jakości i adekwatności osiągniętych wyników. To najlepszy sposób na to, aby sprawdzić, czy projekt odpowiadał na faktyczne potrzeby danej grupy osób i został zrealizowany poprawnie. Ewaluacja pomaga również podnieść jakość przyszłych inicjatyw. W trakcie badania można bowiem również zidentyfikować najsłabsze punkty, by w przyszłości je ulepszyć. Warto pamiętać, że dobra ewaluacja:

 • Podnosi jakość Twojego projektu, pokazując jego słabe i mocne strony.
 • Pomaga zrealizować działania projektowe zgodnie z przyjętymi założeniami
 • Pozwala sprawdzić, czy zaplanowane aktywności zakończyły się powodzeniem
 • Umożliwia ocenę jakości rezultatów, a przez to lepsze rozpowszechnianie wyników
 • Umożliwia poprawę jakości Twoich kolejnych projektów
 • Pozwala dowiedzieć się, co o Twoim projekcie myślą sami uczestnicy
 • Umożliwia poznanie opinii o zrealizowanych działaniach innych grup docelowych i potencjalnych interesariuszy
Ewaluacja w programie Erasmus+

Zgodnie z Przewodnikiem po programie Erasmus+ Komisja Europejska określa priorytety, cele i kryteria programu oraz odpowiada za ewaluację ogółu działań związanych z wdrażaniem programu na szczeblu europejskim. Do zadań Komisji należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności instytucji odpowiedzialnych za ocenę jakości programu na szczeblu krajowym. Za ewaluację działań wdrażanych w ramach poszczególnych projektów odpowiadają przede wszystkim beneficjenci. Jest to jeden z kluczowych obszarów wniosku wynikający z konieczności zapewnienia jakościowej realizacji dofinansowanego projektu.

Aby zmierzyć postępy w zakresie realizacji celów, można skorzystać ze wskaźników. Są to znaki pomagające zmierzyć wydajność. Wskaźniki ilościowe dotyczą danych liczbowych i procentowych, natomiast jakościowe – jakości uczestnictwa i doświadczeń. Do pomiaru wpływu można wykorzystywać również kwestionariusze, wywiady, obserwacje i oceny. Określenie wskaźników odnoszących się do różnych działań w ramach projektu powinno zostać przewidziane na początku projektu i stanowić część ogólnego planu rozpowszechniania.
„Przewodnik po Programie Erasmus+”

 

Ewaluacja w projekcie
 • Ewaluacja wstępna (ex-ante) – wstępna ocena pozwalająca na oszacowanie, czy i w jakim stopniu zaplanowane do realizacji działania zakończą się powodzeniem i spełnią założone cele. Warto przeprowadzić ją np. podczas opracowywania założeń projektu lub też planowania konkretnych aktywności (np. mobilności, szkoleń dla uczestników lub konferencji upowszechniających).
 • Ewaluacja bieżąca (on-going) – ocena dokonywana w trakcie trwania projektu, pozwala stwierdzić, czy dotychczasowe działania zrealizowano zgodnie z przyjętymi założeniami oraz czy przyniosły one zakładane efekty. Rezultaty bieżącej ewaluacji często pozwalają w przyszłości uniknąć problemów dzięki wprowadzeniu stosownych korekt już na etapie przygotowanych założeń, harmonogramu lub podczas planowania kwestii organizacyjnych.
 • Ewaluacja końcowa (ex-post) – ocena projektu, po jego zakończeniu, pozwala nie tylko określić jakość realizacji projektu i jej zgodność z założeniami wniosku, ale przede wszystkim dokonać merytorycznej oceny wypracowanych efektów, a także zbadać poziom i zasięg oddziaływania projektu.
Przykładowe narzędzia ewaluacji
 • Ankieta
 • Wywiad
 • Spotkanie
 • Obserwacja
 • Analiza

Ewaluacja – krok po kroku

Kontakt