treść strony

Trwałość rezultatów

Bardzo ważnym zadaniem beneficjentów jest podjęcie działań, które sprawią, że osiągnięte wyniki będą wykorzystywane jeszcze w kolejnych latach przez kolejne osoby. Dlatego beneficjenci powinni zadbać również o trwałość wyników, które osiągnęli dzięki realizacji danego projektu.

Trwałość jest zdolnością kontynuowania projektu i wykorzystywania jego wyników po zakończeniu okresu finansowania. Wyniki projektu można wówczas stosować i wykorzystywać w dłuższej perspektywie, być może poprzez komercjalizację, akredytację lub włączanie do codziennych działań. Nie wszystkie części projektu lub wyniki mogą być trwałe, zatem ważne jest, aby postrzegać rozpowszechnianie i wykorzystywanie wyników jako proces postępujący, który wykracza poza czas trwania projektu i będzie trwał w przyszłości.
„Przewodnik po programie Erasmus+”

Wpływ oznacza oddziaływanie realizowanego działania lub jego wyników na ludzi, praktyki, organizacje i systemy. Plany rozpowszechniania i wykorzystywania wyników mogą pomóc zmaksymalizować skutek opracowywanych działań, tak że będą one jeszcze przez lata wywierały wpływ na bezpośrednich uczestników i partnerów. Należy także uwzględnić korzyści dla innych zainteresowanych stron, tak aby projekty wywierały wyraźniejsze skutki, a zainteresowane strony korzystały z nich w jak największym zakresie.
„Przewodnik po programie Erasmus+”

Trwałość rezultatów jest ważna ponieważ:
 • Stanowi wskaźnik sukcesu jakim jest wykorzystywanie rezultatów projektu w dłuższej perspektywie, np. poprzez komercjalizację, akredytację lub włączanie do codziennych działań
 • Jest wyznacznikiem jakości projektu
 • Służy osiągnięciu sukcesu, który został zaplanowany już na etapie planowania działań
 • Pokazuje warunki i możliwe ścieżki wykorzystywania rezultatów po zakończeniu projektu
 • Pomaga właściwe rozumieć pojęcia takie jak: kontynuacja, zastosowanie, transfer, wpływ, akredytacja, przeniesienie, komercjalizacji i networking (sieciowanie)
 • Stanowi przykład dobrej praktyki dla obecnych i przyszłych beneficjentów programu Erasmus+ oraz pokazuje źródła wiedzy do samodzielnego studiowania i okrywania nowych możliwości
 • Dzięki niej z osiągniętych efektów może korzystać znacznie większa grupa osób niż uczestnicy projektu, nawet po zakończeniu przedsięwzięcia

 

Cechy świadczące o trwałości rezultatów projektu:
 • wyjątkowość i oryginalność
 • wysoka jakość
 • cenność (w wymiarze materialnym i niematerialnym)
 • istotność, sensowność, adekwatność do potrzeb
 • uniwersalność, ponadczasowość
 • potencjał rozwoju
 • mierzalność, możliwość poddania ocenie
 • kontekstowość, relatywna względność kryteriów i punktów odniesienia
 • efektywność, stosunek efektów do nakładów

Przykłady działań zwiększających trwałość rezultatów

Kontakt