Międzynarodowe projekty współpracy

treść strony

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Działanie w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Akcja wspiera projekty współpracy międzynarodowej oparte na wielostronnych partnerstwach między organizacjami działającymi w obszarze szkolnictwa wyższego. Wspiera adekwatność, jakość, modernizację i zdolność reagowania szkolnictwa wyższego w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego, wzrostu i dobrobytu oraz reagowania na najnowsze trendy, w szczególności gospodarczą globalizację, jak również niedawny pogarszający się rozwój społeczny, kruchość oraz wzrost społecznych, gospodarczych i środowiskowych nierówności pogłębionych przez pandemię COVID-19.
Działania podejmowane w ramach projektów mają przynosić korzyści uprawnionym państwom trzecim niestowarzyszonym z Programem oraz ich instytucjom i systemom szkolnictwa wyższego.
Akcja składa się z trzech lub części:
1. wspieranie dostępu do współpracy w szkolnictwie wyższym;
2. partnerstwa na rzecz transformacji w szkolnictwie wyższym;
3. projekty dotyczące reform strukturalnych

Kto może wnioskować:
(Część) 1 lub 2: Wniosek może złożyć każda instytucja szkolnictwa wyższego, stowarzyszenie bądź organizacja działająca na rzecz szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt.
Dodatkowo w ramach Części 3 wnioskować mogą prawnie uznane krajowe lub międzynarodowe organizacje rektorów, nauczycieli lub studentów ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Organizacje uczestniczące z Białorusi, Syrii  i Federacji Rosyjskiej nie mogą występować w charakterze wnioskodawców.

Organizacje uczestniczące:
Każda uczestnicząca organizacja musi być ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Uprawnionymi państwami trzecimi niestowarzyszonymi z Programem są kraje z regionów: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.
Skład konsorcjum zależy od części, w ramach której składany jest wniosek.
Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Czas trwania projektu:
Okres realizacji projektu uzależniony jest od typu projektu:
Część 1 i 2: 24 lub 36 miesięcy
Część 3:      36 lub 48 miesięcy 

Finansowanie:
Dofinansowanie stanowi ryczałt, którego wartość zależy od typu działania:
Część 1: 200 000 euro – 400 000 euro
Część2: 400 000 euro – 800 000 euro
Część 3: 800 000 euro – 1 000 000 euro 

Jak wnioskować:
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & Tenders Opportunities.
Szczegółowe informacje dotyczące merytorycznego zakresu poszczególnych akcji oraz terminu składania wniosków znajdują w aktualnej edycji Przewodnika po programie.