Erasmus+ Zarządzanie

treść strony
 • Komisja Europejska

  Komisja Europejska powierza wykonanie budżetu programu Erasmus+ narodowym agencjom. Zajmują się one promocją i realizacją programu na szczeblu krajowym i działają jako łącznik między Komisją Europejską a organizacjami uczestniczącymi na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym.

 • Agencja Wykonawcza

  Za realizację scentralizowanych akcji programu Erasmus+ na szczeblu europejskim odpowiada Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Zajmuje się ona zarządzaniem całym cyklem trwania takich projektów, od ich promocji i analizy wniosków po upowszechnianie rezultatów.

 • Władza krajowa

  Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 • Narodowa Agencja

  Komisja Europejska powierza wykonanie budżetu programu Erasmus+ narodowym agencjom. Zajmują się one promocją i realizacją programu na szczeblu krajowym i działają jako łącznik między Komisją Europejską a organizacjami uczestniczącymi na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Do zadań narodowych agencji należy:

  • przekazywanie odpowiednich informacji o programie Erasmus+,
  • prowadzenie przejrzystej i sprawiedliwej selekcji wniosków dotyczących projektów,
  • monitorowanie i ocena realizacji programu w kraju,
  • udzielanie wsparcia wnioskodawcom i organizacjom uczestniczącym podczas całego cyklu trwania projektu,
  • skuteczna współpraca z siecią wszystkich narodowych agencji oraz z Komisją Europejską,
  • promocja działań służących upowszechnianiu i wykorzystywaniu rezultatów programu na szczeblach lokalnym i krajowym.

  Adresy wszystkich narodowych agencji są dostępne na stronie Komisji Europejskiej. W Polsce funkcję narodowej agencji programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.