Erasmus+ Zadania

treść strony
 • 1

  Zatrudnienie i nowe technologie

  Walka z wysokim bezrobociem, zwłaszcza wśród ludzi młodych, jest jednym z najpilniejszych zadań rządów europejskich. Zbyt wiele młodych osób kończy naukę za wcześnie, narażając się tym samym na ryzyko bezrobocia i marginalizacji społecznej. Na takie samo ryzyko wystawionych jest wiele osób dorosłych o niskich kwalifikacjach. Nowe technologie powodują zmianę sposobu funkcjonowania społeczeństw, trzeba też robić z nich jak najlepszy użytek. Przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej muszą zwiększać swoją konkurencyjność dzięki wykorzystywaniu talentu i innowacji.

 • Integracja i włączenie społeczne

  Europa potrzebuje społeczeństw lepiej zintegrowanych i włączających, które umożliwiają swoim obywatelom aktywny udział w demokratycznym życiu społecznym. Kształcenie, szkolenie, praca z młodzieżą i sport odgrywają kluczową rolę w propagowaniu wspólnych europejskich wartości, wspieraniu integracji społecznej, zwiększaniu zrozumienia międzykulturowego i wzmacnianiu poczucia przynależności do społeczności, a także w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw. Program Erasmus+ jest skutecznym instrumentem promującym włączanie osób ze środowisk defaworyzowanych, w tym nowo przybyłych migrantów.

  2
 • 3

  Kapitał społeczny i zaangażowanie młodzieży

  Kolejnym wyzwaniem jest rozwój kapitału społecznego wśród młodych ludzi, wzmacnianie pozycji osób młodych oraz ich zdolności w zakresie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie, zgodnie z postanowieniami traktatu lizbońskiego w celu „zachęcania młodzieży do uczestnictwa w demokratycznym życiu Europy”. Do tej kwestii można się również odnieść za pomocą działań z zakresu uczenia się pozaformalnego mających na celu podnoszenie umiejętności i kompetencji osób młodych oraz zwiększanie ich aktywności obywatelskiej. Ponadto konieczne jest zapewnienie organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą możliwości szkolenia i współpracy w celu rozwijania ich profesjonalizmu i nadania pracy z młodzieżą wymiaru europejskiego.

 • Sprawna edukacja i szkolenia

  Sprawnie funkcjonujące systemy kształcenia i szkolenia oraz strategie polityczne na rzecz młodzieży zapewniają korzystającym z nich osobom umiejętności wymagane na rynku pracy i w sektorze gospodarki, dając im możliwość odegrania aktywnej roli w społeczeństwie i osiągnięcia poczucia osobistego spełnienia. Reformy w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży mogą zwiększyć postępy w realizacji tych celów, dzięki wspólnej wizji decydentów i zainteresowanych stron oraz współpracy w różnych dziedzinach i na różnych poziomach.

  4
 • 5

  Synergia między sektorami edukacji

  Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania uczestniczących w nim krajów na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, przy jednoczesnym potwierdzaniu zasady uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu. Program zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich, przede wszystkim w dziedzinie szkolnictwa wyższego i młodzieży.

 • Wzmocniona współpraca na rzecz aktywności fizycznej

  Erasmus+ wspiera również działania mające na celu rozwijanie europejskiego wymiaru sportu za sprawą rekomendowania współpracy między organami odpowiedzialnymi za sport. W programie promuje się tworzenie i rozwój sieci europejskich, zapewniających m.in. wymianę i transfer wiedzy i know-how w różnych obszarach dotyczących sportu i aktywności fizycznej. Ta wzmocniona współpraca ma spowodować rozwój potencjału kapitału ludzkiego w Europie, przyczyniając się do ograniczenia kosztów społecznych i gospodarczych wynikających z braku aktywności fizycznej.

  6