Erasmus+ Struktura

treść strony

Struktura programu Erasmus+ obejmuje główne typy działań zwanych akcjami kluczowymi. W odniesieniu do poszczególnych obszarów edukacji struktura programu obejmuje sektory:

Edukacja szkolna, Szkolnictwo wyższe, Kształcenie i szkolenie zawodowe, Edukacja dorosłych, Młodzież, Sport oraz działania Jean Monnet.

Każda z akcji kluczowych obejmuje projekty zdecentralizowane, o których realizacji decydują narodowe agencje programu Erasmus+, i scentralizowane. Tymi ostatnimi zarządza Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007–2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 

AKCJA 1

Mobilność edukacyjna

AKCJA 2

Współpraca organizacji i instytucji  

AKCJA 3

Wsparcie rozwoju polityki i współpracy  

Edukacja szkolna

Akredytowane projekty mobilności
uczniów i kadry

Krótkoterminowe projekty mobilności
uczniów i kadry

 

Partnerstwa współpracy

Partnerstwa na małą skalę

 

 

Kształcenie i szkolenia
zawodowe

Akredytowane projekty mobilności
uczniów i kadry

Krótkoterminowe projekty mobilności  
uczniów i kadry

 

Partnerstwa współpracy

Partnerstwa na małą skalę

 

 

Szkolnictwo wyższe

Akredytowane projekty mobilności
studentów i kadry

 

Partnerstwa współpracy

 

 

Edukacja dorosłych

Akredytowane projekty mobilności
osób uczących się i kadry

Krótkoterminowe projekty mobilności
osób uczących się i kadry

Partnerstwa współpracy

Partnerstwa na małą skalę

 

Młodzież

Akredytowane projekty mobilności
młodzieży

Mobilność osób młodych

Działania wspierające uczestnictwo
młodzieży

Mobilność osób pracujących
z młodzieżą

DiscoverEU
(inicjatywa zarządzana przez KE)

Partnerstwa współpracy

Partnerstwa na małą skalę

Europejska młodzież razem

 

Sport

  Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2,
ma jednak charakter centralny
 

Działania centralne

 

Partnerstwa współpracy w dziedzinie
kształcenia, szkolenia i młodzieży
przedkładane przez europejskie
organizacje pozarządowe

Partnerstwa współpracy w dziedzinie sportu

Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu

Centra doskonałości zawodowej

Akademie nauczycielskie Erasmus

Działanie Erasmus Mundus

Sojusze na rzecz innowacji

Budowanie potencjału w dziedzinach
związanych z młodzieżą

Niekomercyjne imprezy sportowe

 

Jean Monnet

Działania Jean Monnet w dziedzinie kształcenia wyższego

Działania Jean Monnet w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Powyższe działania realizowane są przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA)