Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

treść strony

Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Działanie w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Celem projektów jest wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych i wzmocnienie współpracy na rzecz danej branży. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy, tj.: 1) turystyka, 2) mobilność-transport-motoryzacja,
3) przemysł lotniczy, kosmiczny i obronny, 4) budownictwo, 5) sektor rolno-spożywczy, 6) branże niskoemisyjne, 7) włókiennictwo,
8) sektor kultury i kreatywny, 9) technologie cyfrowe, 10) energia odnawialna, 11) elektronika,12) handel, 13) gospodarka społeczna,
14) zdrowie.

Kto może wnioskować:
Wniosek może złożyć każdy podmiot, będący pełnoprawnym partnerem, prawnie ustanowiony w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem Erasmus+.
Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt.
Organizacje uczestniczące:
W projekcie mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Konsorcjum obejmuje co najmniej 8 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z Programem, w tym co najmniej 12  partnerów pełnoprawnych.
Partnerstwo obejmuje co najmniej 5 podmiotów rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące, organizacje reprezentujące, takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz z co najmniej 5 podmiotów organizujących kształcenie i szkolenie (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych.
W każdym wniosku w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.
Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z Programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.
Czas trwania projektu:
4 lata
Finansowanie:
Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu:
4.000.000 EUR
Jak wnioskować:
Ostateczny termin składania wniosków to 7 marca 2024 r., godz. 17:00 czasu obowiązującego w Brukseli.
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & Tenders Opportunities.

Materiały ze spotkania informacyjnego