Wspólne studia magisterskie Erasmus Mundus

treść strony

Studia Erasmus Mundus

Działanie w sektorze szkolnictwa wyższego zarządzane przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) w Brukseli.

Erasmus Mundus Joint Masters to wysokiej jakości, zintegrowane, transnarodowe programy studiów na poziomie magisterskim realizowane przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie, jak również inne organizacje (nie tylko edukacyjne) posiadające szczególną wiedzę ekspercką w zakresie danej dyscypliny/obszaru tematycznego i zainteresowane ich rozwojem. Celem wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus jest zwiększenie atrakcyjności i jakości europejskiego szkolnictwa wyższego oraz przyciągnięcie najzdolniejszych osób do Europy.

Kto może wnioskować:
Wnioskodawcą może być dowolna instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona i działająca zgodnie z przepisami prawnymi tego kraju w państwie członkowskim UE lub w państwie stowarzyszonym z Programem lub państwie niestowarzyszonym z Programem.
Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

Organizacje uczestniczące:
Każda instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE, w państwie trzecim stowarzyszonym z Programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z Programem.
Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z Programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji. 

Mobilność studentów:
Ścieżka kształcenia każdego studenta musi obowiązkowo przewidywać mobilność fizyczną, tj. spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch różnych krajach, z których co najmniej jeden musi być państwem członkowskim UE lub państwem stowarzyszonym z Programem.
Te dwa kraje muszą być inne niż kraj zamieszkania studenta (w czasie ubiegania się o przyjęcie na studia). Każdy semestr EMJM musi odpowiadać nakładowi pracy wynoszącemu co najmniej 30 punktów ECTS.

Finansowanie:
Dofinansowanie stanowi sumę wszystkich kosztów jednostkowych obejmujące:
- kwotę ryczałtową stanowiącą dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji studiów;
- stypendia dla studentów;
- dodatkowe dofinansowanie na pokrycie specjalnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.

Czas trwania projektu:
74 miesiące

Jak wnioskować:
Wnioski składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury EACEA za pośrednictwem portalu Funding & tenders Opportunities.
Szczegółowe informacje dotyczące merytorycznego zakresu poszczególnych akcji oraz terminu składania wniosków znajdują w aktualnej edycji Przewodnika po programie.