I Konferencja Uniwersytetów Europejskich, 15 maja 2023 roku, Warszawa

treść strony

O Uniwersytetach Europejskich

Uniwersytety Europejskie to transnarodowe sojusze zawierane w ramach programu Erasmus+. Ich zadaniem jest wytyczanie drogi ku przyszłości uniwersytetów, promując europejskie wartości i tożsamość oraz rewolucjonizując jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego.

Sojusze te:

  • obejmują partnerów ze wszystkich typów instytucji szkolnictwa wyższego w całej Europie; 
  • opierają się na wspólnie zaplanowanej długoterminowej strategii skoncentrowanej na zrównoważonym rozwoju, doskonałości i wartościach europejskich;
  • oferują programy nauczania skoncentrowane na studencie, realizowane wspólnie w kampusach międzyuczelnianych, w których różne organizacje studenckie mogą tworzyć własne programy i doświadczać mobilności na wszystkich poziomach studiów;
  • przyjmują podejście oparte na wyzwaniach, zgodnie z którym studenci, pracownicy naukowi i partnerzy zewnętrzni mogą wspólnie stawiać czoło problemom współczesnej Europy.

W ramach trzech naborów wniosków wyłoniono 44 sojusze Uniwersytetów Europejskich, w skład których wchodzi 340 instytucji szkolnictwa wyższego z 31 krajów – wśród nich 18 z Polski.

Inicjatywa Uniwersytetów Europejskich została przedstawiona przez Komisję Europejską w listopadzie 2017 r. jako część ogólnej wizji utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r.

Europejska strategia na rzecz uniwersytetów zakłada wsparcie do połowy 2024 r. 60 Uniwersytetów Europejskich obejmujących ponad 500 instytucji szkolnictwa wyższego. W tym celu w bieżącym okresie programowania 2021-2027 przewidziano rekordową kwotę 1,1 mld euro w ramach programu Erasmus+ na wsparcie europejskich uniwersytetów.

Więcej informacji na temat inicjatywy, jaką są Uniwersytety Europejskie programu Erasmus+, dostępne jest na oficjalnej stronie programu:

European Universities initiative

 

Sieci Uniwersytetów Europejskich z polskimi uczelniami: