treść strony

Program Konferencji Uniwersytetów Europejskich

11:00 – 11:15 Otwarcie konferencji   

 • dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności       
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Politechnika Śląska w Katowicach (online)
 • dr Anna Budzanowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum

11:15 – 12:15 – Panel: „Uniwersytety Europejskie jako filar nowej perspektywy finansowej 2021-2027 Programu Erasmus+” 

Moderator: Marek Zając 

 • dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności            
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski – Rektor, Politechnika Poznańska 
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Rektor, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie       
 • prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Rektor, Uniwersytet Warszawski 

12:15 – 13:15 – Panel: „Doświadczenia badawcze w obszarze Uniwersytetów Europejskich” 

Moderator: Marek Zając 

 • dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności            
 • dr Anna Budzanowska – Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum           
 • prof. dr hab. Stanisław Kistryn; Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy w ramach Una Europa Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 
 • dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej
 • dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK – Dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Justyna Bugaj, prof. AWSB – współpracownik UNA Europa przy badaniach dla FRSE

14:15 – 15:00 – Panel: „Uniwersytety Europejskie zaangażowane i dostępne” 

Moderator: prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych

 • prof. dr hab. Andrzej Sokala – Rektor, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  
 • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK – Rektor, Politechnika Koszalińska 
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski – Rektor, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor, Szkoła Główna Handlowa 
 • Waldemar Siwiński – Założyciel Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”                      

15:00 – 15:45 – Panel: „Uniwersytety Europejskie drogą do innowacyjnej gospodarki”  

Moderatorzy: dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP, Prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechnika Poznańska; Bartosz Stawiarz, Dyrektor Biura ds. Współpracy z Regionami i Biura ds. Erasmus+ Sport 

 • dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy – Rektor, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba – Rektor, Politechnika Warszawska  
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik – Rektor, Politechnika Łódzka
 • Tomasz Psonka  Dyrektor ds. rozwiązań badawczych w Europie Środkowo-Wschodniej w wydawnictwie Elsevier

17:00 – 19:00 – Gala wręczenia nagród w konkursie „Uniwersytety Europejskie – Sojusze Przyszłości”

 

W programie ponadto znajdują się równolegle prowadzone warsztaty: 

9:45 –10:45 – Wybrane możliwości Programu Horyzont Europa jako narzędzia wspierania sieci Uniwersytetów Europejskich
Ekspertka prowadząca: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Horyzont Europa (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)
​Warsztat organizowany we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH).
Celem spotkania będzie zaznajomienie uczestników z wybranymi instrumentami w ramach PR Horyzont Europa dedykowanymi współpracy Uniwersytetów Europejskich. Zaprezentowane zostaną wybrane konkursy pakietu Szerszego Uczestnictwa i Wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jak również historie sukcesu. Uczestnicy poznają zatem zasady aplikowania, możliwe rodzaje wydatków oraz najlepsze praktyki w przygotowaniu wniosków projektowych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

14:00 – 15:00  Wykorzystanie mikropoświadczeń w sieci Uniwersytetów Europejskich
Ekspertka prowadząca: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej
W trakcie warsztatów zostaną zanalizowane możliwe modele definiowania standardu mikropoświadczenia w oparciu o rekomendacje europejskie i inne wytyczne zorientowane na rozwijanie modeli kompetencyjnych. 
Uczestnicy wezmą również udział w opracowaniu możliwych ścieżek uznawania efektów uczenia się potwierdzonych w ramach mikropoświadczeń.

15:00 – 16:00 – Kultura modelu zarządzania w sieci Uniwersytetów Europejskich
Eksperci prowadzący: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, Kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Anna Budzanowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum
Warsztat skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni, które są na etapie budowania relacji z partnerami w ramach konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. Podczas warsztatu zostaną przedstawione konkluzje z badań przeprowadzonych wśród pierwszych 11 uczelni odnośnie do funkcjonowania w konsorcjach EUI dotyczących praktyki zarządczej, a także budowania formalnych i nieformalnych relacji w ramach konsorcjów EUI. Warsztat będzie miał formułę ustrukturalizowanej dyskusji wokół wybranych problemów i propozycji ich rozwiązań stosowanych (z różnym powodzeniem) w polskich uczelniach działających w ramach EUI.

16:00 – 17:00 – Możliwości finansowania działania w Uniwersytetach Europejskich poprzez pełną ofertę Programu Erasmus+ 
Moderator: Marta Iwańska, Biuro ds. Współpracy z Regionami, Erasmus+ InnHUB Katowice, Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 
Eksperci: Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, NA; Renata Decewicz, Koordynator Zespołu Mobilności, NA; Anna Bielecka, Koordynator Zespołu Partnerstw i Projektów, NA 
Sesja adresowana do każdego przedstawiciela środowiska akademickiego, a w szczególności do kadry zarządzającej i osób zaangażowanych w realizację założeń strategii umiędzynarodowienia kształcenia. Podczas sesji będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ofertę programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wykorzystać do wypełnienia założeń sojuszy typu „Uniwersytety Europejskie” działaniami świadczącymi o wysokim stopniu umiędzynarodowienia, o czym będzie świadczyć duża skala mobilności studentów i pracowników, aktywność uczelni w projektach typu Partnerstwa współpracy, Akcjach Erasmus Mundus oraz innych akcjach centralnych.