treść strony

Warsztaty tematyczne: Konferencja Uniwersytetów Europejskich

I. Konferencja Uniwersytetów Europejskich to wydarzenie, które gromadzi przedstawicieli środowisk akademickich biorących udział w sojuszach Uniwersytetów Europejskich, ale także kandydatów zainteresowanych udziałem – czyli wszystkich Rektorów, Dziekanów, Koordynatorów, Kierowników katedr zainteresowanych inicjatywą umiędzynarodowienia uczelni wyższych. 

Podczas Konferencji, gromadząc tak licznie przedstawicieli środowiska akademickiego, oprócz paneli tematycznych organizowane są równolegle warsztaty tematyczne, które mają na celu pogłębienie wiedzy na temat szeroko pojętego procesu umiędzynarodowienia uczelni. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji na warsztaty: https://warsztatykeui.webankieta.pl/ 

Zakres tematyczny:

9:45 –10:45 – Wybrane możliwości Programu Horyzont Europa jako narzędzia wspierania sieci Uniwersytetów Europejskich (limit osób: 50)

Ekspertka prowadząca: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Przewodnicząca Grupy Roboczej IZTECH ds. Programu Ramowego Horyzont Europa (Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk)

Warsztat organizowany we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH)

Celem spotkania będzie zaznajomienie uczestników z wybranymi instrumentami w ramach PR Horyzont Europa dedykowanymi współpracy Uniwersytetów Europejskich. Zaprezentowane zostaną wybrane konkursy pakietu Szerszego Uczestnictwa i Wzmacniania Europejskiej Przestrzeni Badawczej, jak również historie sukcesu. Uczestnicy poznają zatem zasady aplikowania, możliwe rodzaje wydatków oraz najlepsze praktyki w przygotowaniu wniosków projektowych. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy.

[pobierz prezentację – PDF]

14:00 – 15:00 – Wykorzystanie mikropoświadczeń w sieci Uniwersytetów Europejskich (limit osób: 25)

Ekspertka prowadząca: dr inż. Dorota Piotrowska, prof. PŁ, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej

W trakcie warsztatów zostaną zanalizowane możliwe modele definiowania standardu mikropoświadczenia w oparciu o rekomendacje europejskie i inne wytyczne zorientowane na rozwijanie modeli kompetencyjnych. 

Uczestnicy wezmą również udział w opracowaniu możliwych ścieżek uznawania efektów uczenia się potwierdzonych w ramach mikropoświadczeń.

[pobierz prezentację – PDF]

15:00 – 16:00 – Kultura modelu zarządzania w sieci Uniwersytetów Europejskich (limit osób: 25)

Eksperci prowadzący: dr hab. Dominik Antonowicz, prof. UMK, Kierownik Katedry Badań nad Nauką i Szkolnictwem Wyższym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Anna Budzanowska, Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Champion ESOF 2024 – EuroScience Open Forum

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do przedstawicieli uczelni, które są na etapie budowania relacji z partnerami w ramach konsorcjów Uniwersytetów Europejskich. Podczas warsztatu zostaną przedstawione konkluzje z badań przeprowadzonych wśród pierwszych 11 uczelni odnośnie do funkcjonowania w konsorcjach EUI dotyczących praktyki zarządczej, a także budowania formalnych i nieformalnych relacji w ramach konsorcjów EUI. Warsztat będzie miał formułę ustrukturalizowanej dyskusji wokół wybranych problemów i propozycji ich rozwiązań stosowanych (z różnym powodzeniem) w polskich uczelniach działających w ramach EUI.

[pobierz prezentację – PDF]

16:00 – 17:00 – Możliwości finansowania działania w Uniwersytetach Europejskich poprzez pełną ofertę Programu Erasmus+ (limit osób: 50)

Moderator: Marta Iwańska, Biuro ds. Współpracy z Regionami, Erasmus+ InnHUB Katowice, Narodowa Agencja programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (NA) 
Eksperci: Beata Skibińska, Dyrektor Biura Szkolnictwa Wyższego, NA; Renata Decewicz, Koordynator Zespołu Mobilności, NA; Anna Bielecka, Koordynator Zespołu Partnerstw i Projektów, NA 

Sesja adresowana do każdego przedstawiciela środowiska akademickiego, a w szczególności do kadry zarządzającej i osób zaangażowanych w realizację założeń strategii umiędzynarodowienia kształcenia. Podczas sesji będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ofertę programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wykorzystać do wypełnienia założeń sojuszy typu „Uniwersytety Europejskie” działaniami świadczącymi o wysokim stopniu umiędzynarodowienia, o czym będzie świadczyć duża skala mobilności studentów i pracowników, aktywność uczelni w projektach typu Partnerstwa współpracy, Akcjach Erasmus Mundus oraz innych akcjach centralnych.